• DiGi Competencies, Hub and Competence Centre

    • V škole prebieha projekt s názvom: „DiGi Competencies, Hub and Competence Centre“. Jeho cieľom je využitie špičkových digitálnych technológií vo vyučovaní rôznych predmetov. Zároveň sa využijú pri nových mimoškolských aktivitách s odborne školenými pedagógmi. Hlavným projektovým zámerom je zmodernizovať digitálne vybavenie Gymnázia vRužomberku, aktívne ho využívať vo vyučovacom i mimoškolskom procese a vytvoriť  kompetenčné centrum pre iné stredné školy širšieho regiónu.

     Na projekte veľmi intenzívne pracuje Projektový tím školy, ktorý tvoria pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Keďže názory a originálne nápady mladých ľudí vo veľkej miere inšpirujúce, súčasťou Projektového tímu školy sú aj niektorí študenti. 

     Projekt je zastrešený z grantu nadácie The Velux Foundations. Táto nadácia sponzoruje viaceré projekty a školy z celej Európskej únie, a teda aj zo Slovenska. Medzi ich grantové oblasti patria viaceré zámery a jedným z nich je aj zlepšenie úrovne školstva. 
     Vďaka učiteľom aštudentom Gymnázia v Ružomberku, ktorí v zahraničí predstavili svoje vízie o inovatívnom modernom vzdelávaní v našej škole, sme získali grant, ktorý z80% kryje realizáciu tejto vízie. A preto nám 

     POMÔŽTE DOFINANCOVAŤ PROJEKT:

     OZ PRO GYMNASIO - ZA ROZVOJ GYMNÁZIA
     Občianske združenie zamestnancov a priaznivcov Gymnázia Ružomberok
     Štefana Moyzesa 21, Ružomberok, 034 13
     IČO: 37906097
     SWIFT/BIC: CEKOSKBX

     IBAN: SK70 7500 0000 0040 2995 7779 

    • 3 piliere projektu

    • V rámci modernizácie školy sa zameriame na včlenenie digitálnych technológií do vyučovania a života školy v troch základných pilieroch: 

     I. pilier: Digitalizácia a inovácia aktuálneho vzdelávania
     Inšpirovali sme sa rôznymi školami zo zahraničia, ale aj Slovenska. Na týchto školách  už teraz prebieha výučba za pomoci digitálnych a moderných technológii, ktoré sú  využiteľné a potrebné do budúcnosti. Tieto predmety musia vyučovať zruční pedagógovia, vyškolení voblasti digitalizácie 

     II. pilier: DiGi Hub – Krúžky a podpora talentov
     Chceme vytvoriť priestor pre mladé talenty, ktoré chcú spraviť pre svoje digitálne zručnosti niečo viac. Miesto Digi Hub bude v upravenej časti školy, vybavenej tými najmodernejšími technológiami. Tu sa budú konať digi-krúžky, rôzne workshopy s úspešnými podnikateľmi a tiež chceme zapojiť do spolupráce aj iné školy či firmy.

     III. pilier: Kompetenčné centrum pre SŠ 
     Cieľom je využiť získané skúsenosti z implementácie nových digitálnych technológií do vyučovania pre vytvorenie Kompetenčného centra digitálnych zručností pre stredné školy. So strednými školami v Ružomberku zrealizujeme sériu spoločných workshopov a prezentácií vytvorených inovácií vo vyučovaní.