• Rada rodičov

   • Za každým dieťaťom, ktoré si verí, je rodič, ktorý v neho veril prvý."

    Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy.

    Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda, ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy.

    Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi.

    Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

    • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania
    • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
    • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
    • zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
    • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, kvalifikovaných absolventov
    • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení

     

    Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy.

    Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Tieto sa obvykle použijú ako príspevky na lyžiarsky výcvik, kurz na ochranu prírody a človeka, cestovné výdavky žiakov, stužkové slávnosti, maturitné skúšky a iné akcie organizované a podporované školou (olympiády, súťaže, projekty ...).

     

    Zloženie výboru Rady rodičov, šk.rok 2021/2022:

    Predsedníčka: Ing. Zuzana Buntová Bočeková

    Členovia:

    Ing. Eva Zubercová

    Bc. Lucia Halušková

    Ing. Richard Makovický

    Mgr. Lenka Húsková

    PaedDr. Andrea Mirjanská

    MUDr. Jana Duffková

    MUDr. Zora Zdráhalová

    Mgr. Lenka Mesiarová

    Mgr. Katarína Podobová

    Mgr. Jana Chlepková

    PaedDr. Mgr. Viera Rassu Nagy, Phd.

    Eva Liptáková

    Ivana Benčová

    Dagmar Vanglová

    Mgr. Radoslava Pažítková Šafeková