• Prijímacia skúška do štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2023/2024

    •  

     1. Podľa § 62 ods.1 Zákona č. 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a  splnil podmienky prijímacieho konania.

     2. Podľa § 62 ods.2 Zákona č. 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil  podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

      

     V školskom roku 2023/2024 otvárame:

     • 2 triedy v štvorročnom vzdelávacom programe s celkovým počtom 48 žiakov
     • 1 triedu  v osemročnom vzdelávacom programe s počtom  20 žiakov

      

     Dôležité termíny:

     do 20. marca 2023 – termín podania prihlášky na SŠ
      

     Prihlášku možno podať :

     • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu,

     alebo

     • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

     Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

      

     4. mája 2023     -  prijímacia skúška  (1. termín)

     9. mája 2023     -  prijímacia skúška   (2. termín)

     Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

      

     19. mája 2023 – riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí

      

     Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

      

     Všetky Vaše otázky týkajúce sa možnosti štúdia na Gymnáziu, Š. Moyzesa 21, Ružomberok radi zodpovieme na telefónnych číslach 0918778227, 0948830073 alebo na skola@gymrk.sk