• IT Akadémia Partner

    • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Naša škola škola sa zapojila do aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie od školského roku 2021/22.

     Podpísaním Zmluvy o Partnerstve podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov č.: 126/ITA-SŠ/2018 sa stala Partnerskou školou IT Akadémie.