• Rada školy

   • Rada školy pri Gymnáziu, Š. Moyzesa 21, Ružomberok

    Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky.

    Rada školy pracuje v zložení:

    Predseda rady školy: Mgr. Miroslav Krajník

    Podpredseda rady školy: Ing. Zuzana Buntová Bočeková

    Zástupcovia rodičov:

    MUDr. Zora Zdráhalová
    JUDr. Miriam Penjaková
    Ing. Zuzana Buntová Bočeková

    Zástupcovia pedagog. zamestnancov:

    Mgr. Miroslav Krajník
    Mgr. Daniela Kudličková

    Zástupca nepedagog. zamestnancov:

    Lucia Drusková

    Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:

    Ing. Martina Gajdárová
    Lívia Fabianová
    MUDr. Karol Javorka
    Dušan Lauko

    Zástupca žiakov:

    Viktória Kohútová