• PRO GYMNASIO

     • Občianske združenie zamestnancov a priaznivcov Gymnázia Ružomberok

      ZA ROZVOJ GYMNÁZIA  - PRO GYMNASIO

      Združenie vzniklo na podporu rozvoja Gymnázia v Ružomberoku. 

      Cieľom združenia je modernizácia vybavenia školy, cielená starostlivosť o mimoriadne nadaných študentov, vytváranie podmienok pre racionálne využívanie voľného času a tým predchádzanie výskytu negatívnych javov v živote mladých ľudí.

      Na splnenie svojich cieľov združenie využíva dobrovoľnú prácu svojich členov, uzaviera dohody o spolupráci s inými organizáciami podobného zamerania, využíva dary, príspevky a sponzorstvo na zabezpečenie svojej činnosti.

      Ak máte záujem podporiť naše združenie, a tým prispieť k rozvoju Gymnázia v Ružomberku, budeme vám veľmi vďační.

      Prispieť môžete na číslo účtu OZ PRO GYMNASIO:

      IBAN:  SK70 7500 0000 0040 2995 7779

      Ďakujeme za každý prejav podpory