• 1. Pilier - INOVÁCIA VZDELÁVANIA

    • Digitálny svet je neoddeliteľnou súčasťou moderného života, a preto chceme mať vo vyučovaní najmodernejšie technológie. Cieľom je vybaviť učebne najmodernejšími digitálnymi technológiami (hardvérom a softvérom) a zvýšiť pripravenosť učiteľov po odbornej stránke tak, aby ich v rámci svojich predmetov vedeli zaradiť do vyučovania. Spolu s digitalizáciou zabezpečíme zásadnú inováciu obsahu vzdelávania a zmodernizujme výučbu niektorých predmetov. Študentom umožníme pracovať s technológiami 21. storočia a rozvíjať svoje digitálne zručnosti v rámci prostredia školy

  • Dotazník spokojnosti so školou

   V období od 29. mája 2023 do 9. júna 2023 sa 221 žiakov našej školy zapojilo do dotazníka kde vyjadrili svoj názor a postoj k 7 oblastiam týkajúcim sa našej školy.

    

   Výsledky ukazujú tieto pozitíva:

   • škola ma kvalitne pripravuje na ďalšie štúdium
   • som hrdý/á, že som žiakom našej školy
   • vedenie školy rozvíja školu a zabezpečuje jej modernizáciu a inováciu​
   • naši učitelia sú odborníci vo svojom predmete
   • v škole sa cítim bezpečne
   • v škole sú vytvorené priestory na oddych a relaxáciu​
   • v škole máme dostatok rôznorodých a zaujímavých aktivít (výlety, exkurzie, divadelné predstavenia, Mikuláš, Valentín, projekty....)
   • priestory školskej jedálne sú čisté a útulné

   V každej oblasti však boli definované aj nedostatky, na ktorých sa budeme ako škola snažiť v najbližšom období popracovať a preto aj na základe tohto dotazníka sme si stanovili balík cieľov, v ktorých chceme dosiahnuť zlepšenie:

   1. Zaobstarať nové počítače, projektory, pokrytie wifi v priestoroch digihubu a ostatných učební školy.
   2. Realizovať ešte aspoň jednu chillout zónu a urobiť opatrenia na zvýšenie čistoty v škole(maľovka, dlážky, prach,...)
   3. Vypracovať a následne realizovať efektívny systém informovanosti žiakov o krúžkoch, mimoškolských aktivitách a informáciách o škole.
   4. Intenzívnejšie zapojenie digitálnych technológií vo vyučovaní a s tým súvisiaca zmena metód vyučovania.
   5. Po dohode s vyučujúcimi a za vopred dohodnutých podmienok umožniť robiť si poznámky do digitálneho zariadenia.

   Detailnejší náhľad na výsledky dotazníka si môžete pozrieť v prezentácii Analýza výsledkov dotazníka spokojnosti so školou.

   Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa aktívne zapojili do dotazníka a pomáhajú tak k napredovaniu školy a jej premene na modernejšiu a kvalitnejšiu školu.

    

    

   Dotazník spokojnosti s digitalizáciou školy

   V období od 17. marca 2023 do 24. marca 2023 mali žiaci našej školy v rámci projektu DiGi HUB sprístupnený dotazník spokojnosti s digitalizáciou školy. Do dotazníka sa zapojilo celkovo 212 žiakov.

   Teší nás, že sme dokázali získať mnoho pozitívnych výsledkov, ktoré sa týkajú školy ako celku. Tú sú niektoré z nich:

   • škola má kvalitný prístup na internet​
   • na našej škole sú zavedené systémy ochrany osobných údajov​
   • naši učitelia používajú digitálne technológie na komunikáciu, týkajúcu sa školy​, na hodnotenie vedomostí a zručností, na poskytnutie okamžitej spätnej väzby žiakom školy
   • naši učitelia používajú otvorené vzdelávacie zdroje
   • študenti sa učia programovať​
   • študenti sa učia, ako uviesť zdroj práce iných, ktorý našli online

   Spokojnosť žiakov s vyučovacím procesom, kvalitou vyučujúcich, školským prostredím a podobne je pre nás mimoriadne dôležitá.

   Zároveň si však uvedomujeme, že existujú aj určité oblasti, kde sme identifikovali negatívne aspekty. Na základe toho, sme vytvorili balík cieľov, v ktorých chceme dosiahnuť zlepšenie:

   1. Zabezpečiť modernejšie a výkonnejšie počítače resp. tablety na vyučovanie.
   2. Používať digitálne technológie vo viacerých predmetoch.
   3. Upraviť tematické plány v predmete informatika tak, aby bol väčší priestor venovaný bezpečnosti na internete a riešeniu technických problémov spojených s používaním IKT.
   4. Zabezpečiť aby sa na vyučovaní používal moderný softvér.

   V nasledujúcich rokoch sa zameriame na aktívne zlepšovanie týchto vytýčených oblastí a veríme, že prvé zmeny budú badateľné už v školskom roku 2023/2024.

   Radi by sme vám tiež poskytli možnosť bližšie sa oboznámiť s výsledkami dotazníka. *V priloženej prezentácii nájdete podrobný rozbor odpovedí a zistení. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu lepšie pochopiť naše rozhodnutia a kroky smerom k neustálemu zlepšovaniu školského prostredia.

   Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do dotazníka. Ich zdieľané názory a skúsenosti sú pre nás nesmierne dôležité a vďaka nim budeme môcť postupovať správnym smerom, aby sme spoločne dosiahli ešte vyššiu kvalitu vzdelávania.

   * prezentácia - Analýza dotazníka spokojnosti s digitalizáciou školy