• "Učíme sa spolu, francúzština nás spája"

     Gymnázium v Ružomberku je od 1.9.2020 zapojené do 2-ročného projektu pod názvom: „Učíme sa spolu, francúzština nás spája“, ktorý uspel vo výberovej procedúre na rok 2020 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

     Ide o prvý projekt takéhoto typu na Slovensku – konzorcium, ktoré spája 12 škôl rozličného zamerania so spoločným záujmom o podporu výučby francúzskeho jazyka, pričom jednotlivé školy majú rozličné skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a zapájaním sa do národných projektov.

     Koordinátorom projektu je Gymnázium Jána Hollého v Trnave.

     Cieľom projektu je  podpora vyučovania francúzskeho jazyka, otvoriť sa svetu dokorán, rozšíriť spoluprácu o medzinárodnú dimenziu a implementovať novinky, ktoré v západnom svete už bežia - napríklad viacjazyčné sekcie v školách, alebo podpora diverzity cudzích jazykov.

     1.rok projektu:

     - nov. 2020 – jún 2021 – online vzdelávanie 15 učiteľov z 12 škôl z celého Slovenska organizované v spolupráci s inštitúciou Francophonia (Francúzsko), úspešne zavŕšené získaním atestácií o absolvovaní vzdelávania. Vzdelávania sa zúčastnili i naši francúzštinári.

     - 18. – 31. júl 2021 – Nice /Francúzsko/ - metodický kurz pre učiteľov FRJ – 12 učiteľov z rozličných slovenských škôl sa zúčastnilo vzdelávania vo FRJ zameraného na inováciu metodológie vyučovania, kreativitu a rozvíjanie multikultúrnych vzťahov podľa potrieb každého účastníka. Kurz absolvovala Mgr. Iveta Kmeťová, vyučujúca francúzskeho jazyka.

      

      

      

       

     2.rok projektu:

     "Učíme sa spolu, francúzština nás spája."

     27. až 29. september 2021, Nice - job SHDV pre riadiacich pracovníkov sloveských škôl zapojených v projekte.

     V dňoch 27. až 29. septembra 2021 sa v Nice uskutočnilo stretnutie 50-tich riaditeľov, zástupcov riaditeľov škôl z Rakúska, Nemecka, Švédska a Slovenska, ktoré sú zapojené do tohto 2-ročného projektu. Naša škola je jednou zo zúčastnených škôl, stretnutia sa zúčastnila novovymenovaná riaditeľka Mgr. Iveta Kmeťová, zároveň vyučujúca francúzskeho jazyka. Partnerom projektu je Francophonia sídliaca v meste Nice. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na výuku francúzskeho jazyka, na inovácie a motiváciu vo vyučovaní, ale aj na kooperáciu a spoluprácu medzi krajinami.

     Odkaz, ktorý si odnášame zo stretnutia je: Každý učiteľ môže svojich žiakov ovplyvniť, nasmerovať či posunúť. Každý sme odlišný, ale môžeme sa spojiť a urobiť dobrú vec v prospech iných.

         

            

     3.rok projektu:

     13. jún 2022 - 17. jún 2022: JOB SHDW Rokycany – hospitačná  stáž v partnerskej škole v Českej republike, Rokycany (Gymnázium a SOŠ)

     "Učíme sa spolu, francúzština nás spája."

     V  duchu  tohto hesla sa niesla júnová hospitačná stáž, ktorej sa zúčastnili  10 učitelia francúzskeho jazyka z 8 slovenských škôl zapojených v rámci programu Erasmus Plus  do projektu konzorcia. Z našej školy sa stáže zúčastnil p. Jean-Charles Olivier, vyučujúci francúzštiny.

     Poslednú mobilitu nášho projektu – tzv. Job shadowing, čiže hospitačnú stáž sme zrealizovali v spolupráci s naším projektovým partnerom, ktorým je Gymnázium a SOŠ Rokycany. Táto škola má veľké skúsenosti v oblasti projektov prostredníctvom programu Erasmus Plus a p. riaditeľ Pavel Vlach nám v tomto smere vďačne vyšiel v ústrety aj z toho dôvodu, že  Gymnázium v Rokycanoch je už vyše 60 rokov našou družobnou školou.

     Naši slovenskí učitelia mali možnosť počas troch dní vidieť hodiny francúzskeho jazyka s využitím inovatívnych metód nielen v Gymnáziu v Rokycanoch, ale aj v Gymnáziu v Bloviciach, navštívili neďaleké mesto Plzeň, Alliance francaise, oboznámili sa s netradičnými formami vyučovania a, samozrejme, mohli porovnávať dva veľmi blízke školské systémy a ich fungovanie v praxi.

     Z vlastnej skúsenosti môžeme tvrdiť, že stretnutia takéhoto charakteru sú pre nás, učiteľov, veľmi motivujúce, obohacujú nás a že výmena skúseností a poznatkov z oblasti vyučovania FRJ za „okrúhlym stolom“ v Gymnáziu a SOŠ v Rokycanoch je veľkým prínosom pre každého účastníka a posúva nás vpred.