• Program koordinátorov digitálnych kompetencií

   • Program koordinátorov digitálnych kompetencií je určený učiteľom, ktorí sa stávajú nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľmi kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese a tým spoločne prispievajú k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

    Ponúka inovatívne nástroje na budovanie digitálnych zručností žiakov a povedomia o digitálnej bezpečnosti.

    Odhaduje sa, že viac ako 90% pracovných pozícií budúcnosti bude vyžadovať aspoň základnú úroveň digitálnych zručností. Navyše nebude postačovať technológie vedieť používať, ale aj rozumieť ich fungovaniu a byť schopný ich spoluvytvárať.

    Ciele programu

    • Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom vyškoleného učiteľa priniesť na školy inovatívne a praktické metódy výučby s využitím technológií.
    • Vyškolený učiteľ aplikovaním získaných vedomostí vo výučbe prispeje k skvalitneniu výučby informatiky na škole a budovaniu digitálnych zručností samotných žiakov.
    • Cieľom programu je aj vybudovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu a zdieľanie znalostí a vzájomnú podporu v oblasti digitálnych technológií a ich praktického využitia vo výchovno-vzdelávacom procese.