• SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ

    • Naša škola sa v období október – december 2021 zapája do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2021“. 

     Cieľom je podporiť školu, ktorá prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Týmto spôsobom možno zmierniť dôsledky pandémie na školské výsledky, nakoľko žiaci majú možnosť mimo vyučovacích hodín učivo s doučujúcim učiteľom precvičovať, konzultovať otázky.

     Projekt zároveň podporuje rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa venujú podrobnejšie oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravujú sa na predmetovú olympiádu, rozvíjajú svoje jazykové kompetencie, zdokonaľujú svoje zručnosti v laboratóriu.  

     Študenti nášho gymnázia majú takto možnosť doučovať sa v predmetoch chémia (Mgr. Šindléryová, Mgr. Dorníková, Mgr. Sekanová), matematika (Mgr. Kodríková), anglický jazyk (Mgr. Dudrová).

     Nadaní žiaci sa pripravujú na matematickú olympiádu (Mgr. Kodríková) a na medzinárodný jazykový diplom z francúzskeho jazyka DELF (Mgr. Bc. Kmeťová).

     Projekt bude mať pokračovanie aj od januára 2022, v prípade dostatočného záujmu  študentov sa opäť zapojíme a ponuku predmetov rozšírime.