• Gymnázium príjme od  1.12.2022

    • učiteľa s aprobáciou   INFORMATIKA

     Pracovný pomer:

     •          na dobu určitú s  perspektívou trvalého pracovného pomeru,

     Rozsah úväzku 100  %

     Náplň práce:

     •          Vyučovanie predmetu informatika + činnosti súvisiace s pedagogickou prácou.
     •          Práca so špičkovým digitálnym vybavením v rámci projektu digitalizácie, možnosť profesionálneho rastu.
     •          Práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora.
     •   Digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov.                                                                               

     Platové podmienky:

     •      Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
     •          Úspešný uchádzač bude navyše odmeňovaný podľa platných predpisov v rámci projektu Školský digitálny koordinátor.
     •          Odmena za prácu v projektovom tíme.

     Zoznam požadovaných dokladov :

     • žiadosť o prijatie do zamestnania,
     • profesijný životopis,
     • doklady o nadobudnutom vzdelaní,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy .

     Požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail do 25.11.2022 do 12:00 hod.

     Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

     Škola si vyhradzuje právo nevybrať  žiadneho z uchádzačov.

     Kontakt:

     e-mail: skola@gymrk.sk

     tel.č.: +421 44 432 31 04   ;  +421 905 66 90 14