• Školský digitálny koordinátor

    • Naša škola sa v októbri 2021 zapojila do Národného projektu edIT, v rámci ktorého sme vytvorili novú pozíciu: Školský digitálny koordinátor.


     NÁRODNÝ PROJEKT edIT
     Zámer:

     - Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 1)

     - Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 2)

     Národný projekt (NP) edIT je potrebné chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania.

     Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných a základných školách, vyplynula potreba pripravenosti na opakujúcu sa dištančnú výučbu.

     Hlavné ciele NP edIT:

     • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu
     • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom
     • koordinovaná digitálna transformácia škôl

     Jednotlivé ciele sú napĺňané implementáciou hlavnej aktivity „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania” a jej podaktivít.
      

     ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

     V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora, s ktorou sa počíta v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Táto pozícia bude finančne podporovaná vo vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja na základe výzvy. Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka.

     Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

     Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT. Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

     - vízia školy
     - škola ako komunita aktérov
     - škola ako vzdelávacie prostredie

     V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

     • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,

     • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,

     • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,

     • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,

     • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,

     • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,

     • administráciu online testovaní,

     • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

      

     Funkciu Školského digitálneho koordinátora na Gymnáziu v Ružomberku zastával do 27. 11. 2022 RNDr. Dušan Dírer. 

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.