• Profil školy

    • Gymnázium v Ružomberku

     je strednou školou, ktorá pripravuje študentov v študijnom odbore 7902 J 00 – gymnázium (vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3.A)

     a) v štvorročnom vzdelávacom programe

     b) osemročnom vzdelávacom programe

     Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách a to v Slovenskej republike aj v zahraničí.

     V porovnaní so Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá je posilnená výučba cudzích jazykov a prírodovedných predmetov.

     Študenti sa učia 2 cudzie jazyky. Prvý cudzí jazyk je anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky: francúzsky jazyk, nemecký jazyk.

     Učebný plán osemročného vzdelávacieho programu je od 5. ročníka totožný s učebným plánom štvorročného vzdelávacieho programu.

     V 3. a 4. ročníku štvorročného vzdelávacieho programu a 7. a 8. ročníku osemročného vzdelávacieho programu si študenti vyberajú voliteľné predmety, ktoré sú dôležité pre ich ďalšiu profiláciu. V 3. resp. 7 ročníku je to 6 hodín a v 4. resp. 8 ročníku až 14 hodín. Pre výučbu voliteľných predmetov neexistujú triedy, ale skupiny študentov s rovnakými záujmami. Voľba predmetov tak umožňuje žiakom kvalitnú prípravu na maturitné skúšky, na ďalšie štúdium a pre potreby praxe.

     Absolvent školy je všeobecne vzdelaný, jazykovo vybavený, pripravený pracovať s IKT, schopný vyjadriť a obhájiť vlastný názor.

     Po ukončení štúdia maturitnou skúškou získa stupeň vzdelania 3A – úplné stredné všeobecné vzdelanie.