• Informácie k realizácii prijímacej skúšky do 1. ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu
     • Informácie k realizácii prijímacej skúšky do 1. ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu

     • Riaditeľ Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, pozýva všetkých uchádzačov na základe prihlášky na štúdium na SŠ na  prijímaciu skúšku, ktorá je súčasťou prijímacieho konania na našej škole. 

       

      Termín

      1. termín:   3. mája 2021 (pondelok)

      2. termín:   10. mája 2021 (pondelok)

       

       

      Pokyny k realizácii PS

      • Uchádzači sa v deň konania prijímacej skúšky dostavia do budovy Gymnázia, Š. Moyzesa 21  v Ružomberku v čase, ktorý dostali v pozvánke prostredníctvom Edupage.
       Podmienky vstupu do budovy školy:
       • negatívny výsledk RT-PCR alebo antigénového testu uchádzača a zákonného zástupcu, nie starší ako 7 dní alebo platná výnimka z testovania (k nahliadnutiu)
       • Čestné vyhlásenie (pdpísané odovzdať pred začiatkom skúšky) 
      • Uchádzač na na PS dostane kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky.
      • V jednej  skupine bude 5 uchádzačov + 1 dozor.
      • Prijímaciu skúšku konajú uchádzači z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
      • Skúška bude mať písomnú formu a na každý predmet je určený časový limit 60 minút, prestávka 20 minút. 
      • Uchádzači do 1.ročníka osemročného vzdelávacieho programu môžu používať len písacie a rysovacie potreby (pravítka, kružidlo), nepovoľujú sa používať kalkulačky.
      • Uchádzači do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu môžu používať písacie potreby, rysovacie potreby (pravítka, kružidlo) a kalkulačku.
      • Škola  zabezpečí organizáciu pohybu osôb pri svojich vonkajších a vo svojich vnútorných priestoroch tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
      • Pri vstupe do budovy bude uchádzačom meraná teplota. Všetky osoby pri vstupe do budovy vykonajú dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom .V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) uchádzač nebude nepripustený na výkon skúšky.
      • Uchádzač nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.
      • K dispozícii budú v celej budove dezinfekčné prostriedky.
      • V miestnostiach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

      Povinnosti zákonného zástupcu :  

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení uchádzača do školy  (nosenie rúšok).
      • Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu nástupu na skúšku, ktorý je uvedený v pozvánke.
      • V prípade, že u uchádzača je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola uchádzačovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
      • V prípade, že sa uchádzač pre osobitné závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením (nie starším ako 3 dni). Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8. 00 hodiny. 

      Zverejnenie výsledkov

      • Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené  do 20. mája 2021 na vchodových dverách, webovej stránke školy www.gymrk.sk a prostredníctvom stránky Edupage.
      • Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení prideleným číselným kódom. 
      • Zákonný zástupca neprijatého uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu   o neprijatí na štúdium riaditeľovi školy do 5 dní od doručenia rozhodnutia.
      • Zákonný zástupca uchádzača do 25. mája 2021 doručí škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (skola@gymrk.sk), poštou, Edupage, alebo osobne na sekretariát školy. Rozhodujúci je dátum doručenia.
      • Ak  uchádzač v určenom termíne nedoručí potvrdenie o nastúpení, rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote do piatich dní.

      PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy

       

      Prílohy:

    • Informácia k organizácii vyučovania od 26. apríla 2021
     • Informácia k organizácii vyučovania od 26. apríla 2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva bude od pondelka 26. apríla na našej škole obnovené prezenčné vyučovanie aj pre žiakov prímy až kvarty. Výchovnovzdelávací proces bude prebiehať nasledovne:

       

      1. Príma – kvarta

      • prezenčné vyučovanie

      organizácia:

       – vyučovanie bude prebiehať  podľa rozvrhu, ktorý bude priebežne aktualizovaný v Edupage (škola nebude poskytovať dištančné vzdelávanie súbežne s prezenčným)

       – prvý týždeň – adaptačné obdobie  - hodiny s triednym učiteľom, pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí, bez písania testov, písomiek, hodnotenie žiakov len slovne

       

      2. Končiace ročníky – IV.A, IV.B, oktáva

      • prezenčné vyučovanie 

      - vyučovanie bude prebiehať  podľa rozvrhu, ktorý bude priebežne aktualizovaný v Edupage (škola nebude poskytovať dištančné vzdelávanie súbežne s prezenčným)

       

      3. Ostatné triedy

      • dištančné vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý bude priebežne  aktualizovaný v EDUPAGE.

      Podmienkou nástupu do školy je preukázanie sa negatívnym testom, resp. výnimkou, a čestným prehlásením o bezinfekčnosti žiaka a jedného zákonného zástupcu. Dané dokumenty zákonný zástupca odovzdá prostredníctvom Edupage do nedele, resp. žiak prinesie do školy kópie v papierovej podobe v pondelok ráno. Prosíme Vás, uprednostnite spôsob odovzdania cez Edupage.

      Škola nebude poskytovať testovanie žiakov ani zákonných zástupcov, preto Vás prosíme, aby ste na testovanie využili MOM.

      (Škola žiadne informácie o zdravotnom stave nikde neposkytne, potrebné sú len na preukázanie podmienok pre vstup do školy).

       

      Školská jedáleň je v prevádzke, preto stravovanie pre žiakov bude zabezpečené.

       

      PhDr. Miroslav Druska, riaditeľ školy

       

    • Okresné kolo súťaže Pytagoriáda 2020/21
     • Okresné kolo súťaže Pytagoriáda 2020/21

     • prebehlo taktiež ako školské kolo formou online...

      Dňa 14.4.2021 sa konalo okresné kolo súťaže Pytagoriáda. Z našej školy sa ho zúčastnilo 13 žiakov prímy (v tejto kategórii súťažilo 67 žiakov), 4 žiaci sekundy (medzi 40-timi žiakmi) a 10 žiakov tercie (taktiež medzi 40-timi žiakmi). 

      V okresnom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky - z prímy boli štyria úspešní riešitelia, pričom sa Michaela Horváthová umiestnila na 1.mieste, Adrián Zuberec na 3.mieste; zo sekundy boli dvaja úspešní riešitelia a v tejto kategórii sa Gabriela Pagáčová umiestnila na 2.-3. mieste (s rovnakým výsledkom ako "konkurent" so ZŠ s MŠ Komjatná), 4. miesto obsadila Laura Marenčíková...

      K dosiahnutým výsledkom našim reprezentantom blahoželáme. 

      RNDr. Dušan Dírer

    • Okresné kolo matematickej olympiády
     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • Žiaci prímy a sekundy sa veľmi úspešne popasovali s úlohami OK MO.

      Dňa 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov základných škôl a prímy až tercie osemročných gymnázií. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa organizovalo online formou.

      Veľmi úspešne nás reprezentovali hlavne žiaci prímy (kategória Z6: šiesty ročník ZŠ a príma OG).

      Z 30 súťažiacich žiakov rôznych škôl okresu sa naši primáni umiestnili na popredných miestach a stali sa zároveň úspešnými riešiteľmi:

      Dorota Pitáková – 1.miesto

      Michaela Horváthová – 1.miesto

      Matúš Cibík – 2.miesto

      Michaela Chovanová – 4.miesto

      Natália Lukáčová – 5.miesto

      Matúš Hubáček – 6.miesto

      V tejto kategórii súťažil i Norbert Hoferica, ktorému chýbalo veľmi málo do úspešného riešiteľa.

      V kategórii Z7 (žiaci siedmeho ročníka ZŠ a sekunda osemročných gymnázií) našu školu veľmi pekne reprezentovala Sofia Penjaková, ktorá sa umiestnila na 4. mieste a stala sa takisto úspešnou riešiteľkou. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme ešte veľa radosti a úspechov pri skúmaní tajov matematiky.

      Mgr. Iveta Kmeťová

     • Štyri víťazstvá Tomáša Lakoštíka

     • S potešením môžeme vyjadriť radosť nad tým, že sa naši študenti sa zapojili do Celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“ 2021. Veronika Gerátová, Andrej Pecník a Tomáš Lakoštík, študenti sexty nahrali súťažné video Qué Vendrá. Zviditeľnili svoju tvorbu, kreativitu aj umelecký potenciál. Tomášovi Lakoštíkovi sa podarilo s jeho filmom The Washing Machine získať štyri ocenenia. Vyhral 1. miesto v kategórii krátky hraný film, zároveň získal aj „Zlatú klapku“ za chlapčenský herecký výkon pred kamerou. Tomáš presvedčivo stvárnil pocity teenagera vo svojom filme. Odborná porota uznala aj vynikajúcu réžiu filmu The Washing Machine. Tomáš Lakoštík tak získal 1. miesto aj ako režisér svojho filmu. Vzhľadom na tieto úspechy bola nášmu študentovi udelená aj špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Tomášovi Lakoštíkovi gratulujeme k úspechom. Sme naňho právom hrdí!

      Mgr. Ivana Tomajková

       

      Štyri víťazstvá Tomáša Lakoštíka nájdete v nasledovných zostrihoch z Webgalavečera „Zlatá klapka“ 2021:

      Webgalavečer_1

      Webgalavečer_2

      Webgalavečer_3

      Webgalavečer_4

       

      Pozrite si súťažné video Qué Vendrá:

      Pozrite si víťazné video The Washing Machine:

     • Príď študovať k nám...

     • Snívaš o práci zubára, všeobecného lekára, konštruktéra strojov, politika, sudcu alebo učiteľa? Potrebuješ čas na rozmyslenie? U nás ho získaš. Po 2 rokoch si môžeš vybrať svoju budúcu špecializáciu prípravou v predmetoch podľa vlastného uváženia. Zmaturuješ a pokračuješ na vysokej škole. Nemusíš sa rozhodovať dvakrát. Jednoduché.

      Na začiatku sa nezľakni, je to náročné. Škola ti dáva možnosti venovať sa tomu, čo ťa baví, ale musíš zvládnuť aj predmety, ktoré nie sú tvoje obľúbené. Ale ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Naučíš sa systematicky pracovať a to je základ nielen na vysokej škole, ale aj v živote.

      ​​​​​​​Príď študovať k nám, poskytneme ti kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré je základom pre štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole a univerzite nielen doma, ale i v zahraničí.

      Benefity/Výhody

      • Možnosť profilácie štúdia podľa záujmov a zamerania žiakov výberom voliteľných predmetov
      • Vybavenie školy - vlastná telocvičňa a posilňovňa, odborné učebne, jazykové učebne, laboratóriá na vyučovanie prírodovedných predmetov, multimediálne učebne, IKT učebne, žiacka kopírka, vlastná jedáleň v budove školy
      • Spolupráca s Francúzskym inštitútom a Francúzskou alianciou
      • Skúšobné centrum pre skúšky DELF a možnosť získania medzinárodného diplomu DELF z francúzskeho jazyka
      • Školiace centrum eTwinningu
      • Spolupráca s univerzitami pedagogického smeru, základnými a ostatnými strednými školami v Ružomberku a okolí a mestskými športovými klubmi
      • Ocenenie Škola roka
      • Úspechy v jazykových olympiádach, predmetových olympiádach a športových súťažiach
      • Projekty v rámci Erasmus+, eTwinning
      • Iné aktivity: English week, Frankofónna ruža, exkurzie na Slovensku a v zahraničí, krúžky rôzneho zamerania...
     • 2% z dane za rok 2020

     • 2% dane Vážení rodičia a priatelia nášho gymnázia dovoľujem si Vás požiadať v mene Občianskeho združenia PRO GYMNASIO a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane.

      Prostriedky, ktoré v uplynulých rokoch Občianske združenie získalo, pomohli výrazným spôsobom

      • zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu,
      • zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy,
      • zrekonštruovať učebne a školské priestory,
      • rozvíjať záujmové činnosti a aktivity žiakov našej školy.

      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

       

                                                                                      PhDr. Miroslav Druska

       

      ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

      Obchodné meno (názov):    OZ zamestnancov Gymnázia Ružomberok 
                                                       ZA ROZVOJ GYMNÁZIA – PRO GYMNASIO

      Právna forma:                       Občianske združenie

      Sídlo:                                       Štefana Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok

      IČO:                                         37906097