• Pytagoriáda a MO - okresné kolá
     • Pytagoriáda a MO - okresné kolá

     • Primáni a sekundáni úspešne zabojovali v dvoch matematických súťažiach

      Dňa 14.4.2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády – matematetickej súťaže, v ktorej ide o rýchle a pritom bezchybné riešenie príkladov.

      Z prímy sa súťaže zúčastnilo 13 žiakov, z nich boli štyria úspešní riešitelia:

      Horváthová Michaela,  Zuberec Adrián,  Hubáček Martin  a  Lukáčová Natália.

      Zo sekundy sa zúčastnili 4 žiaci , z nich boli dve úspešné riešiteľky:

      Pagáčová Gabriela    a     Marenčíková Laura.

      Z tercia sa zúčastnilo 10 žiakov, pričom viacerým chýbal len jeden bod do úspešného riešiteľa.

      Za vzornú reprezentáciu chválime predovšetkým

      Michaelu Horváthovú (1.miesto)   a    Adriána Zuberca (3.miesto) v kategórii P6  

      Gabrielu Pagáčovú (2-3.miesto)    a    Lauru Marenčíkovú (4.miesto) v kategórii P7.

      Na stránke školy sme už informovali o úspechoch žiakov prímy v matematickej olympiáde:

      Dorota Pitáková (1.miesto) , Michaela Horváthová (1.miesto) a Matúš Cíbik (2.miesto).

      Prikladáme fotky z odovzdania diplomov a cien z oboch matematických súťaží.

      Všetkým účastníkom ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme!

      Mgr.Iveta Kmeťová

    • Olympiáda vo francúzštine
     • Olympiáda vo francúzštine

     • Aj tento školský rok sa naši najlepší francúzštinári zapojili do online olympiády vo francúzskom jazyku.

       

      Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách nás reprezentovali na krajskom kole dňa 29.marca 2021. Organizátorom bolo Bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium v Žiline. V priebehu doobedia súťažiaci postupne absolvovali online testy z lexiky a gramatiky, počúvanie s porozumením. Poobede nasledovala písomná časť – sloh. 

      V rámci kraja sa na prvých troch miestach umiestnili:

      • 2.miesto - Sandra Húsková (kvarta)
      • 2.miesto - Linda Fidesová (sexta)
      • 3.miesto - Magdaléna Nováková (oktáva)

      Vyzdvihnúť treba predovšetkým dve dievčatá, ktoré oproti víťazom v ich kategórii stratili minimum bodov: Lindu delilo od prvého miesta len 0.75 bodu a Sandru 1.5 bodu, pričom maximálny počet bodov bol 70.

      Všetkým trom dievčatám blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov pri štúdiu francúzštiny.

      Mgr. Iveta Kmeťová

    • Projekt s francúzskymi partnermi z ostrova Réunion
     • Projekt s francúzskymi partnermi z ostrova Réunion

     • Cestovať tento školský rok síce nemôžeme, ale projekt sa realizuje virtuálne (zatiaľ).

       

      Naša škola bola úspešná vo výberovom konaní v rámci projektov Erasmus+, podprogram KA2 – školské výmenné partnerstvá. Národná agentúra nám schválila bilaterálny projekt so školou na ostrove RéunionTento ostrov v Indickom oceáne (blízko pri Madagaskare) je súčasťou Francúzskej republiky, preto sa do projektu zapájajú študenti tercie a kvarty, ktorí sa učia francúzsky jazyk.

      Témou projektu je voda z rôznych uhlov pohľadu, od jej prírodného prostredia, cez spracovanie, využitie až po environmentálne otázky s ňou súvisiace.

      Momentálne prebiehajú prípravné práce, žiaci sa navzájom zoznamujú s partnerskou krajinou, školou, mestom a samozrejme aj medzi sebou navzájom.

      Veľmi sa už tešíme na spoznávanie našich partnerov z druhej strany zemegule, na spoločné virtuálne aktivity a dúfame, že v budúcom školskom roku sa situácia vyvinie priaznivo a záverečným vyvrcholením projektu bude možnosť vycestovať na nádherný ostrov Réunion.

      Mgr. Iveta Kmeťová

     •  Výsledky prijímacej skúšky

     • do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022

       

      V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2021/2022. Uchádzači sú zoradení podľa poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doručí škole do 25. mája 2021. Zákonní zástupcovia uchádzačov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá, sa môžu voči rozhodnutiu odvolať v termíne uvedenom v rozhodnutí. Vzhľadom na to, že nie všetci prijatí uchádzači sa na štúdium zapíšu, možnosť zmeny rozhodnutia a prijatie žiaka sú veľmi pravdepodobné. Ako už bolo uvedené, podmienkou ďalšieho konania je písomné odvolanie zákonného zástupcu uchádzača v stanovenom termíne.

      PhDr. Miroslav Druska, riediteľ školy