• PLENÁRNA SCHÔDZA RADY RODIČOV

     • Dňa 16. 9. 2021 (štvrtok) sa o 15. 30 hod. uskutoční plenárna schôdza Rady rodičov pri Gymnáziu v Ružomberku a triedne schôdze RR.

      Triedne schôdze v triedach I.A, I.B, II.A, II.B, príma a sekunda začnú o 14.45 hod. a výbor Rady rodičov zasadne o 15.00 hod. v multimediálnej učebni.

      V rámci plenárnej schôdze Rady rodičov sa uskutočnia aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy, preto prosíme rodičov o účasť na plenárnej schôdzi RR. V prípade, že sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, voľby sa zopakujú druhým kolom.

      Po ich ukončení budú mať rodičia možnosť oboznámiť sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí.

      Tešíme sa na stretnutie.

      Mgr.Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

     • Distribúcia sád na domáce testovanie

     • Vážení rodičia, nakoľko v týchto dňoch sme dostali Ag testy na domáce samotestovanie, od pondelka ich budeme distribuovať. V pondelok triedny učiteľ napíše rodičom, ktorých sa to týka, správu na Edupage, kedy bude testy distribuovať. Každému rodičovi (plnoletému žiakovi), ktorý prejavil záujem o samotesty do 26.8.2021, odovzdá 5 ks sád na domáce testovanie. Sady dostanete zabalené v mikroténovom vrecúšku, obsah vrecúška :

      • 5 kusov skúmaviek s roztokom
      • 5 kusov vrchnákov s kvapkadlom
      • 5 kusov testovacích platničiek
      • 5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek

      Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič (plnoletý žiak) podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.

      Pred použitím si prečítajte návod na použitie testov, ktorý nájdete na stránke : https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

      Keďže za použitie testov je zodpovedný rodič (plnoletý žiak), vykonanie samotestu potvrdíte triednemu učiteľovi prostredníctvom správy na Edupage. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      vedenie školy

     • Poďakovanie

     • V auguste 2021 ukončil pôsobenie v našej inštitúcii pán riaditeľ PhDr. Miroslav Druska.

      Na Gymnáziu v Ružomberku strávil PhDr. Miroslav Druska celý svoj profesionálny život, najprv v pozícii učiteľa dejepisu a občianskej náuky, neskôr ako zástupca riaditeľa školy, až napokon zastával post riaditeľa školy. Škola si pod jeho vedením udržiavala status inštitúcie s kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom. Jeho nezabudnuteľný hlas, pomalá a rozvážna chôdza budú chýbať nielen kolegom a študentom, ktorých učil, ale i tým, ktorých neučil a poznali ho z „chodieb“ a iných priestorov školy. V našej škole zanechal počas mnohých rokov kus svojho srdca a umu.

      Touto cestou vyjadrujeme úprimnú vďaku za roky strávené na našom gymnáziu. Do jeho ďalších rokov mu želáme, pevné zdravie, lebo to je to najdôležitejšie. Prajeme mu, aby si ešte dlho užíval kľud, ktorého sa mu v školskom prostredí veľa nedoprialo. Nech nachádza relax v prírode, kde sa isto bude venovať svojim záľubám.

       

                                                                  Mgr. Bc. Iveta Kmeťová                             

       riaditeľka školy