•            Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v decembri 2021 zorganizoval školské kolo 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Do súťaže sa zaregistrovalo 264 škôl z celého Slovenska. Ekonomickej olympiády sa zúčastnilo vyše  11 000 stredoškolákov , medzi nimi aj 12 študentov z našej školy. Študenti riešili zadania Ekonomickej olympiády on-line formou počas hodiny SPS. Koncom decembra INESS zverejnila mená postupujúcich. Úspešnými riešiteľmi 5.ročníka školského kola Ekonomickej olympiády  a postupujúcimi do krajského kola z našej školy sú: L. Kráľová, F. Kmeťová, L. Sivoňová a S. Bobáková. Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

                                                                                          Mgr. Ivana Tomajková

    • Školské kolo geografickej olympiády
     • Školské kolo geografickej olympiády

     •   Školské kolo olympiády prebehlo dištančnou formou . Súťažiaci pracovali pod dozorom v škole 24.11.2021. Otázky nepripravovali naši vyučujúci. Boli pripravené geograficou komisiou jednotne pre všetkých zúčastnených. Týmto spôsobom sme riešili úlohy  prvý raz v histórii olympiády. Aj preto je úspešnosť našich žiakov potešujúca. Do okresného kola mohli postúpiť iba najlepší. V kategórii pre terciu a kvartu postupujú Jakub Alušic (kvarta), Jakub Machajdík (tercia) a Jakub Vilček (kvarta). V kategórii pre prímu a sekundu postupujú z prímy Simona Jančiová, Bianka Balghová a Kristína Veslovská. Jakubom aj dievčatám blahoželám a držím palce v okresnom kole .

      Mgr. Blanka Boháčová 

    • PYTAGORIÁDA
     • PYTAGORIÁDA

     • Dňa 9.12.2021 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola matematickej Pytagoriády online formou (trieda príma dištančným spôsobom).

      Žiaci riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili ich matematické schopnosti.

      Súťažné kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút. Každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený jedným bodom. V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené 1 bodom.

      Úspešní riešitelia:

      Kategória P6 (trieda príma) :

      1. Diana Žilková

      2. Martin Mikulaj

      3.-4. Simona Jančiová, Emma Krajčiová

      5. Victoria Chovanová

      6. Alžbeta Svrčanová

      7.-8. Bianka Baloghová, Kristína Veselovská 

      Kategória P7 (trieda sekunda) :

      1.-2. Dorota Pitáková, Michaela Chovanová

      3. Matúš Cíbik

      4. Adrián Zuberec

      5. Tomáš Žatkulák

      6. Natália Lukáčová 

      Kategória P8 (trieda tercia):

      1. Gabriela Pagáčová

      2. Sofia Penjaková 

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

       

      Mgr. Katarína Krajníková

    •            Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Posledný týždeň prezenčnej výučby v tomto kalendárnom roku sme využili na realizáciu školského kola dejepisnej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 16 študentov. V kategórii C (kvarta) vyhrala L. Dobáková. Do okresného kola postúpila z druhého miesta aj N. Záhumenská. Víťazom kategórie D (tercia)  dejepisnej olympiády sa stal J. Machajdík. Druhé miesto získala G. Pagáčová. Do okresného kola dejepisnej olympiády v kategórii E postúpil z prvého miesta N. Hoferica a z druhého miesta A. Harangozová. Som rada, že aj napriek karanténe sa do súťaže zapojila príma. Online formou cez Teams si súťažiaci preverili svoje vedomosti z histórie. V kategórii F (príma) vyhrala prvé miesto S. Jančiová. Do okresného kola dejepisnej olympiády postúpila aj B. Baloghová. Všetci súťažiaci z prímy sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťazom blahoželám a držím palce v ďalších kolách dejepisnej olympiády. Na záver posielam pár fotiek. Škoda, že pri vianočnom stromčeku nenájdeme všetkých postupujúcich, lebo pri dnešnom vyhlasovaní výsledkov neboli prítomní v škole.

                                                                                              Mgr. Tomajková

          

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 9. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv. V náročnej konkurencii sa najlepšie darilo študentkám zo 4.A triedy - Sáre Fidesovej (1. miesto) a Emme Rybovej (2. miesto). Gratulujeme a prajeme úspech aj na krajskom kole!

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Algopretek v tercii
     • Algopretek v tercii

     • Algopretek je postupová hra, ktorej cieľom je precvičiť a upevniť učivo daného tematického celku. Hrá sa zvyčajne asi 10 etáp, pričom 1 etapa trvá 7 minút .V jednotlivých etapách riešia žiaci úlohy rôznych obtiažností – kategórií A až E. V každej sade úloh jednej kategórie sa nachádzajú 4 úlohy. Podľa toho, koľko úloh aktuálnej kategórie v danej etape žiak vyrieši správne, môže postúpiť do vyššej kategórie (ak vyrieši všetky 4 úlohy správne), ostať v rovnakej kategórii (ak vyrieši 3 alebo 2 úlohy správne) alebo klesnúť do nižšej kategórie (ak vyrieši 1 alebo 0 úloh správne). Keďže za úlohy vyššej kategórie žiak získa viac bodov, a keďže sa hodnotí iba výsledok úlohy, žiaci sú motivovaní podať čo najlepšie výkony. Cieľom žiakov je teda vyriešiť počas trvania súťaže čo najviac úloh a získať čo najviac bodov.

      Žiaci tercie počas troch týždňov riešili na hodinách matematiky  úlohy zamerané na celé čísla.

      Víťazmi sa stali:

      1. miesto: Gabriela Pagáčová

      2. miesto: Laura Marenčíková

      3. miesto: Sofia Penjaková a Jakub Machajdík

      Víťazom srdečne blahoželám a ostatným prajem veľa elánu, radosti a úspechov v ďalšom Algopreteku.

      Mgr. Renáta Kodríková

    • Terézia Brtková ocenená pri príležitosti Dňa študentov
     • Terézia Brtková ocenená pri príležitosti Dňa študentov

     • Pri prípežitosti Medzinárodného dňa študentov, mesto Ružomberok každoročne oceňuje výnimočných študentov. Tohto roku bola medzi ocenenými Terézia Brtková, študentka triedy septima Gymnázia v Ružomberku.

      Terézia je všeobecne nadaná študentka so zodpovedným prístupom k povinnostiam. Počas siedmich rokov jej pôsobenia v našej škole dosahuje výborné študijné výsledky. Aktívne sa zapája do rôznych vedomostných súťaží a predmetových olympiád. Každoročne školu reprezentuje na Dejepisnej olympiáde, Matematickej olympiáde a Olympiáde vo francúzskom jazyku, v týchto súťažiach už viackrát úspešne absolvovala krajské kolá a dokonca postúpila i na celoslovenské kolo. Aktívne sa zapojila do vedomostnej súťaže o Prvej svetovej vojne, do IQ olympiády. Úspechy dosahuje aj v športových súťažiach.

      Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa slávnostná ceremónia nemohla uskutočniť v Mestskom úrade Ružomberok. Ocenenie Terézii prišla za mesto Ružomberok odovzdať  PaeDr. Janka Lokajová, vedúca oddelenia školstva a športu za prítomnosti riaditeľky školy. 

      O aktívnom prístupe Terézie k študijným povinnostiam svedčí aj fakt, že práve v deň odovzdávania ocenenia riešila úlohy školského kola Matematickej olympiády v najvyššej kategórii A. 

      Terézii srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Mgr. Bc. Kmeťová Iveta

      riaditeľka školy

    • Mikuláš 2021
     • Mikuláš 2021

     • Dnes sme sa zobudili do snehobieleho rána. Nebolo to však jediné prekvapenie. Keďže sme celý rok poslúchali, čakala nás po príchode do školy sladká odmena priamo od Mikuláša a jeho šarmantného asistenta anjela. Obaja mali vďaka čerstvému snehu veľmi dobrú a štedrú náladu.

      Aj zamestnanci školy boli tento rok veľmi poslušní a tak ani ich neminula štedrá mikulášska nádielka. Vedenie školy v mikulášskom prestrojení pre nich okrem pohostenia pripravilo aj oku i duši lahodiace potešenie s praktickým darčekom.

      Ďakujeme!

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     •    Ďakujem študentom a zamestnancom školy za prispenie do finančnej zbierky "Hodina deťom". Grantový program už 22 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Posledný rok, poznačený pandémiou Covid-19, naplno odhalil mnohé oblasti, v ktorých nedokáže systém vždy ochrániť tých najzraniteľnejších – deti. Tento rok sa program zameral na jednorodičovské rodiny.

          Naša škola prispela do finačnej zbierky grantu. Študentské príspevky sú veľkým prejavom empatie našich žiakov a vyjadrujú schopnosť podeliť sa so svojimi úsporami s potrebnými. Celkovo sa vyzbieralo 128 €. Ďakujem  :)

      Mgr. Blanka Boháčová

    • Vianočná výzdoba
     • Vianočná výzdoba

     • V piatok 3.12 bolo na chodbách rušno...rozhorčene som zazrela na skupinku žiakov sklonených nad neznámou krabicou a rozmýšľala, kedy príde kuriér so zásielkou. Trieda tercia sa v učebni informatiky tíško sústredila na desať dôležitých viet a ja som v učebni kvarty už vedela, že ten hluk z chodby presiahol povolenú hodnotu výšky decibelov. Rázne som vykročila. Človek zamyslený si hneď nevšimne zrakový vnem. Z krabice už decká dávno vytiahli umelú čečinu a veselo vybaľovali ďalej. No aha..káble sa spojili, nad hlavou mi zamávala papierová vločka, z krabice na mňa žmurkla vianočná guľa. Podvedome som zamierila mobilom na skupinku. Boli milí, zaujatí zdobením a radosťou z práce. Vtom som si spomenula, že mám predať odkaz o presune triedy. O poschodie vyššie ako cez kopirák...len krajší stromček. A pani sekretárka  Renátka spolu s deťmi pekne synchrónne vyberali ten správny konár a správnu farbu ozdoby. Na treťom poschodí mi už pracanti aj zapózovali. Ďakujeme za výzdobu všetkým, ktorí boli ochotní ju spraviť. Pokiaľ viem, sú to pani profesorky Boháčová, Sekanová, Šindléryová...a žiaci, ktorých uvidíte vo videu. V pondelok sa teším na rozsvietené stromčeky a atmosféru radosti, ktorú vedia vyčarovať. 

      Mgr. Daniela Kudličková

    • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS
     • Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS

     • Prvý december je venovaný svetovému dňu boja proti AIDS. Na našej škole sme si pri tejto príležitosti pripravili niekoľko akcií. Na hodinách etickej výchovy sme si urobili kvíz - Čo vieš o HIV/AIDS - a následne sme diskutovali o tejto nákazlivej chorobe.

      Tomuto nevyliečiteľnému ochoreniu sme sa venovali aj v relácii v školskom rozhlase, kde sme si pripomenuli aj 30. výročie od úmrtia najznámejšej obete AIDS -obľúbeného speváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Zdôraznili sme si, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa namiesto pripínania červených stužiek tento rok rozhodli obliecť do červenej farby ako symbolu života, vášne i krvi.

      Ďakujeme žiakom II.A a sexty, ktorí na hodine etickej výchovy a náboženstva vytvorili živú červenú stužku a za jej zvečnenie ďakujeme skvelému fotografovi Martinovi Kmeťovi z kvarty.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa v stredu obliekli do červenej farby a takto vyjadrili solidaritu s osobami, ktoré trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS a uctili si pamiatku tých, ktorí tejto zákernej chorobe podľahli.

      Mgr. Stanislava Karkošiaková