• Exkurzia do predvianočnej Viedne

     • V dňoch 24. 11. 2022 a 1. 12. 2022 sa študenti z viacerých tried osemročného a štvorročného gymnázia pod vedením PhDr. Kataríny Mayerovej a Mgr. Lucie Pechovej zúčastnili exkurzie do predvianočnej Viedne.

      Počas exkurzie žiaci absolvovali prechádzku po historickom centre Viedne. Mali možnosť vidieť Štátnu operu, Dóm svätého Štefana, Kostol Sv. Petra a  stĺp Najväčšej Trojice (Morový stĺp). Postupne prešli k Hofburgu, kde si študenti mohli prezrieť vykopávky z rímskych čias. V rámci prehliadky študenti navštívili Umeleckohistorické múzeum. Cestou na vianočné trhy videli Rakúsky parlament a radnicu. Atmosféru vianočných trhov zosilnilo osvetlenie vianočného stromčeka a vianočná výzdoba hlavného mesta Rakúska.

      Pevne veríme, že sa študentom exkurzia páčila a že sa domov vrátili plní nových, zaujímavých zážitkov a dojmov. Dúfame, že si takého vydarené podujatie ešte niekedy v budúcnosti zopakujeme.

       

      Mgr. Lucia Pechová, PhDr. Katarína Mayerová

       

      viac fotiek na našom FB

     • 15. ročník Dejepisnej olympiády

     • Dňa 2. 12. sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 14 študentov našej školy. Súťažiaci absolvovali písomný test z preberaných učív aj z doplnkových okruhov. Svoje vedomosti ukázali žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty. Napriek náročným testom sa 12 študentov stalo úspešnými riešiteľmi a boli ocenení diplomom. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole Dejepisnej olympiády.

      V kategórii F (príma)
      1. miesto: Tomáš Gurega
      2. miesto: Sára Odleváková

      V kategórii E (sekunda)
      1. miesto: Bianka Baloghová
      2. miesto: Simona Jančiová

      V kategórii D (tercia)
      1. miesto: Alžbeta Harangozová

      V kategórii C (kvarta)
      1. miesto: Sofia Penjaková
      2. miesto: Matúš Podskuba


      Mgr. Tomáš Lopeň

     • Školské kolo OĽP

     •      Nosnou témou 25. ročníka Olympiády ľudských práv a 5. ročníka Ceny prof. M. Kusého je Zápas za mier, demokraciu a ľudské práva pokračuje. Tieto slová odzneli aj dňa 5. 12. 2022, kedy sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž začala písomným testom. Študentky si preverili svoje vedomosti z práva a politológie. V ústnom kole súťaže využili svoje argumentačné schopnosti. S využitím kritického myslenia analyzovali simulované zadania z reálneho života. K prvému miestu v školskom kole Olympiády ľudských práv blahoželáme Natálii Kurcinovej z oktávy. Úspešnou súťažiacou, ktorá skončila na druhom mieste bola Lola  Hudeková z III. A triedy. Olympiáda ľudských práv v školskom roku 2022/2023 pokračuje krajským a celoslovenským kolom.

      Dievčatám držíme palce.

                                                                                     Mgr. Tomajková  Ivana

    • Fabián Filipp prvý vo FINNKVÍZE v ŽSK
     • Fabián Filipp prvý vo FINNKVÍZE v ŽSK

     •      Nadácia NN ľuďom zorganizovala prvý ročník vedomostnej súťaže zameranej na finančnú gramotnosť. Súťaž FINNKVÍZ sa konala 23. 11. 2022 on-line formou. Súťažiaci museli za 40 minút odpovedať na 20 otázok. Využili svoje poznatky z matematiky aj z občianskej náuky. Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 5 študentov. Fabián Filipp, z I. A triedy, vyhral prvé miesto spomedzi 940 súťažiacich v Žilinskom samosprávnom kraji. Získal plný počet bodov. Všetci naši študenti, ktorí súťažili, sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže FINNKVÍZ.

      Úspešní riešitelia sú:       Fabián Filipp, I. A

                                              Peter Makovický, kvinta

                                              Tomáš Makovický, kvinta

                                              Jakub Alušic , kvinta

      Jeden študent sa súťaže zo zdravotných dôvodov nezúčastnil. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                           Mgr. Tomajková Ivana

    • Finančná gramotnosť pre štvrtákov
     • Finančná gramotnosť pre štvrtákov

     •    Dňa 2. 12. 2022 si študenti posledných ročníkov mali možnosť rozšíriť svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Teoretické poznatky ale aj cenné rady do života im podali odborníci pán Slimák a jeho dcéra, naša bývala študentka, Mgr. Liptáková Soňa. Ústrednou témou vzdelávania k finančnej gramotnosti bol dôchodkový systém. Prednášajúci študentom opísali všetky tri piliere dôchodkového systému na Slovensku. Vzhľadom na to, že viacerí študenti popri štúdiu aj brigádujú, zídu sa im praktické rady o druhom dôchodkovom pilieri. Treba mu venovať osobitnú pozornosť aj kvôli legislatívnym zmenám. Poslanci NR SR schválili novelu Zákona č. 34/2004 Z. z. Tento Zákon o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Vzhľadom na to, že študenti sú dospelí, mali by využiť možnosť sami si vybrať svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

      V mene študentov ďakujem pánovi Slimákovi aj Soni Liptákovej za cenné rady zamerané na  finančnú gramotnosť.

                                               Tomajková

     • DiGi Competencies, Hub and Competence Centre

     • Naša škola rozbieha nový grantový projekt v spolupráci s VELUX FOUNDATIONS.

      Hlavným projektovým zámerom je zmodernizovať digitálne vybavenie gymnázia a následne ho aktívne využívať vo vyučovacom i mimovyučovacom procese.

      V rámci projektu získame špičkové digitálne technológie a vytvoríme digitálny Hub pre mimoškolské poobedné aktivity.  

      Projektový tím školy veľmi intenzívne pracuje na prípravnej fáze, do spolupráce na projekte zapájame aj študentov, nakoľko názory mladých ľudí a ich originálne nápady nás vo veľkej miere inšpirujú.

      Aktuality o projekte budeme priebežne zverejňovať na stránke školy v časti „DiGi HUB“.

      Tešíme sa na spoluprácu a podporu nielen kolegov a študentov, ale aj rodičov a širšej verejnosti.

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky
     • Zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom boja proti AIDS a názov celoslovenskej kampane. Toto nevyliečiteľné ochorenie je celosvetovým problémom, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého z nás.

      Na našej škole sme sa už po druhý rok zapojili do tejto kampane a pripravili niekoľko akcií na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS. V relácii v školskom rozhlase sme si zdôraznili, že najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia a predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie. Na hodinách etickej výchovy sme si pozreli prezentáciu Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS a následne svoje vedomosti otestovali v kvíze. Tiež sme spoločne vyrábali červené stužky, ktoré sme si pripínali ráno pri príchode do školy.

      Ďakujeme všetkým žiakom školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa obliekli do červenej a bielej farby kampane a takto prejavili solidaritu s osobami, ktoré trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS.

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

    • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny
     • Francúzsky stážista na hodinách francúzštiny

     • Vo štvrtok 24.11. na našu školu zavítal Elie, ktorý je na stáži vo Francúzskej aliancii v Banskej Bystrici. Jedným z jeho poslaní je aj stretávať sa so slovenskými študentmi na školách a umožniť im prakticky využiť vedomosti z francúzskeho jazyka a tiež im priniesť kúsok Francúzska na Slovensko.

      Na našej škole sa s ním mali možnosť stretnúť žiaci zo IV.A, IV.B a III.A. Elie si pre nich pripravil rôzne aktivity, predstavil im mesto, z ktorého pochádza. Stretnutia sa niesli v príjemnej atmosfére.

      Dúfame, že takýchto príležitostí bude čo najviac.

      Mgr. Zuzana Švecová

    • Prezentácia Ekonomickej fakulty UMB
     • Prezentácia Ekonomickej fakulty UMB

     •     Dňa 29. 11. 2022 Adrián Poliak priblížil našim študentom štvrtého ročníka štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Adrián je náš bývalý študent. Štvrtý rok navštevuje študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie na UMB v Banskej Bystrici. Adrián prostredníctvom prezentácie a krátkych videí  informoval o všetkých formách štúdia ako aj o študijných programoch na Ekonomickej fakulte.  Upozornil tiež na možnosť štúdia v cudzom jazyku. Adrián Poliak absolvoval jeden rok štúdia v zahraničí v Aténach a to vďaka programu Erasmus+  do ktorého je zapojená aj UMB v Banskej Bystrici. Adrián Poliak štúdium na Ekonomickej fakulte odporučil aj našim študentom.

           Adriánovi prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu ako aj v osobnom živote.

                                                                                               Tomajková

     • Veľa úspechov v novej pracovnej pozícii.

     • Dnešným dňom bol náš kolega, pán RNDr. Dušan Dírer, slávnostne menovaný do funkcie starostu obce Liptovská Štiavnica, a tak svoje pôsobenie na našej škole na čas výkonu tejto funkcie prerušuje.

      V novej etape jeho pracovného života mu želáme veľa úspechov, spokojnosti a naplnených očakávaní.

      Dúfame, že i napriek jeho pracovnému vyťaženiu, si nájde čas a príde nás, svojich kolegov a študentov, občas pozrieť .

      Prajeme všetko dobré !

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Deň bez batohu
     • Deň bez batohu

     • "Vezmi si svoje veci do školy v čomkoľvek okrem bežnej školskej tašky. Buď originálny a vymysli čo najbláznivejšiu „nádobu“ na svoje veci."

      V duchu tejto výzvy sme 23. novembra v škole zorganizovali Deň bez batohu. 

      Okrem toho, že sme si spríjemnili jeden školský deň, zapojili sme sa do akcie, ktorej cieľom je pripomenúť si, že milióny detí na celom svete musia chodiť kilometre do školy pešo, knihy a školské pomôcky si nosia v rukách, pretože si nemôžu dovoliť školské tašky. 

      Originalitu a kreativitu študentov môžete vidieť na fotkách.

    • Varenie, pečenie a angličtina. Čo to má spoločné?
     • Varenie, pečenie a angličtina. Čo to má spoločné?

     • V septime sme v mesiaci november na hodine ANJ (sk1) diskutovali o dôležitosti zdravej stravy, živinách ktoré z nej naše telo získava a rozprávali sme o dôležitosti zručností varenia v tínedžerskom veku. A aby neostalo iba pri rečiach, študenti septimy dokázali, že mnohí z nich sú už pomerne zruční vo varení, či pečení a niektorí to majú aj ako jednu zo svojich záľub.

      Všetci študenti sa v priebehu mesiaca prestriedali v príprave zdravého trojchodového menu, ktoré servírovali doma svojim rodičom, či súrodencom. Postupy a prácu si zdokumentovali fotkami a vytvorili fotorecepty, ktoré následne spracovali do prezentácií. A aby to nebolo až také jednoduché, na vysvetlenie postupu mohli použiť naozaj iba vlastné fotky. Celý popis prípravy vysvetľovali v anglickom jazyku. Viacerí z nich si pripravili aj nutričné zloženie jedál a vysvetlili, aký benefit z nich máme.

      Po jazykovej stránke boli naozaj vynikajúco pripravení a okrem toho, že potešili mňa ako ich vyučujúcu angličtiny svojimi výkonmi, potešili aj svojich spolužiakov ochutnávkami dezertov.

      Aj takéto netradičné hodiny občas zažívame v priestoroch našej „obyčajnej“ školy. 😊

      Pozrite sa sami, ako to vyzeralo na našich hodinách a aké krásne, zdravé a chutné menu vznikli v kuchyniach domácností našich študentov.

       

      Mgr. Lucia Dzurendová

       

      viac fotiek na našom FB

       

    • Školská kolekcia
     • Školská kolekcia

     • Pozor novinka !

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia (dizajn je motív č.1 - vyhral v hlasovaní), ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu:

      https://www.kraloveskoly.cz/ruzomberok/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 11.12. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

      Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

      Vedenie školy

    • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V stredu 23. 11. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo 33. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Záujem bol tradične veľký, takže súťažilo takmer 40 záujemcov. Po písomnom testovaní nasledovalo finálové ústne kolo, z ktorého vzišli víťazi v jednotlivých kategóriách:

       

      Kategória 1A: Adam Alušic 2.P

      Kategória 1B: Jakub Machajdík  4.P

      Kategória 2A: Lukáš Schmidt 6.P

      Kategória 2B: Richard Kulich 4.A

       

      Víťazi postupujú do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa bude konať v januári 2023. Víťazom gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole OAJ.

       

      PhDr. Martin Karkošiak

    • Linda Fidesová ocenená na radnici
     • Linda Fidesová ocenená na radnici

     • Študentka oktávy Linda Fidesová bola v pondelok 21. novembra 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenená na slávnostnej ceremónii na MsÚ Ružomberok. 

      O kultúrny program sa postarala svojim spevom Veronika Gerátová, tiež študentka našej školy.  

      Linda patrí medzi nadaných študentov so zodpovedným prístupom k povinnostiam.

      Počas ôsmich rokov jej pôsobenia na gymnáziu dosahuje výborné študijné výsledky. Zapája do rôznych mimoškolských aktivít, vedomostných súťaží a predmetových olympiád. Viaceré úspechy dosiahla v Olympiáde vo francúzskom jazyku, dvakrát sa stala víťazkou krajského kola s postupom do celoštátneho kola, kde sa stala úspešnou riešiteľkou. Zodpovedne pristupuje k štúdiu, minulý rok získala medzinárodný jazykový diplom DELF na úrovni B1, tento rok pokračuje na úroveň B2. Úspešne sa zúčastnila celoslovenskej súťaže v kreatívnom písaní pod názvom Štefánikov list. Linda nechýbala ani pri organizovaní športových aktivít, pomáhala pri realizácii Gymnastického dňa, alebo Zacvičte si s Mikulášom. Zapájala sa do športových súťaží, ako napr. Beh olympijského dňa a Beh 17. novembra.

      Linde želáme veľa úspechov pri maturitnej skúške a do ďalšieho štúdia na vysokej škole.

       

      Mgr. Bc. Iveta Kmeťová

      riaditeľka školy

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • V pondelok 21. 11. 2022 zorganizovala predmetová komisia nemeckého jazyka školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili najlepší študenti a potešili odbornú porotu svojimi jazykovými zručnosťami v  kategóriách 1B, 2A a 2B.

      Víťazom srdečne gratulujeme a držíme im palce pri reprezentovaní našej školy v okresnom kole ONJ.

      Kategória 1B: Jakub Machajdík 4.P

      Kategória 2A: Richard Juhás 6.P

      Kategória 2B: Dorota Hanulová III.B

       

      Mgr. Stanislava Karkošiaková

     • Okresné kolo vo florbale žiakov

     • Dňa 11.11. 2022 sa uskutočnil turnaj študentov stredných škôl vo florbale. Turnaja sa zúčatnili 4 stredné školy a hralo sa systémom každý s každým. Naše družstvo odohralo tri zápasy. Všetky tri zápasy vyhrali, aj keď to boli tesné výsledky a dramatické zápasy. Turnaj sme vyhrali a postúpili sme do kvalifikačného kola.

      Kvalifikačné kolo sa odohralo 16.11.2022 a naším súperom bol víťaz okresného kola vo florbale z Liptovského Mikuláša. Zápas sme bohužiaľ prehrali výsledkom 4:0, ale pre našu školu je to historický postup vo florbale.

      Všetkých hráčom chceme poďakovať za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy.

      Zostava: R. Dujava, R. Hazucha, Tomáš Klučka, Benjamín Jackanín, S. Kotrík, M. Škoda, S. Dutka, D. Hatala, Š. Dalmanego, L. Jarina,  A. Majchrák, T. Kudlačák, J. Bielený, M. Bočkorík.

      Mgr. Jakub Koreň

     • Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov

     • Dňa 08.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili na Majstrovstvách okresu vo volejbale žiakov. Turnaja sa zúčastnilo až 9 škôl, čo je krásna účasť a hralo sa v 3. základných skupinách po 3 tímy. Naše družstvo postúpilo zo základnej skupiny a hrali sme finálovú skupinu spolu so ZŠ Klačno a ZŠ Bystrická cesta. Po tesnom víťazstve nad ZŠ Bystrická cesta 2:1 na sety nás čakal finálový zápas so ZŠ Klačno. Po dramatickom priebehu sme bohužiaľ prehrali zápas 1:2 na sety a obsadili sme nepopulárne 2. miesto.

      Žiakom ďakujeme za predvedené výkony a za reprezentáciu školy.

      Zostava: M. Makónyi, J. Piták, M. Vierik, N. Hoferica, M. Cíbik, D. Čintalan, A. Zuberec, M. Olšavský.

       

       

       

      Mgr. Jakub Koreň

    • Gymnázium bajkom
     • Gymnázium bajkom

     • V mesiacoch október a november si mohli naši študenti a učitelia vyskúšať mestský elektrobicykel, ktorý nám prepožičalo občianske združenie Bajkom. Cieľom takýchto akcií združenia je podporiť rozvoj ekologickej dopravy v našom meste, vytvorenie bezpečných ciest pre všetkých.

      Vyberáme z vyjadrení študentov a učiteľa, ktorí nejaký čas elektrobicykel používali:

      V polovici októbra som mal možnosť počas niekoľkých dní vyskúšať dochádzanie elektrickým bicyklom z domu (~ 560 m n. m.) do školy (~ 475 m n. m.) a späť. Išlo teda o to ráno prekonať vzdialenosť 7 a pol kilometra "dolu kopcom" a popoludní vzdialenosť 7 a pol kilometra "hore kopcom". Skúsenosť s týmto spôsobom dochádzania do práce bola výborná. Hoci v prípade bežného bicykla (s prevodom 3 x 8) prejdem rannú cestu (do práce) rýchlejšie, cestou späť sa v takomto prípade "trochu zadýcham" a trvá to o nejakú štvrťhodinu dlhšie, ako v prípade bicykla elektrického 🙂. Dochádzanie do školy/zamestnania elektrickým bicyklom môžem jednoznačne doporučiť - či idete po rovine, stúpate, alebo klesáte, "šlapete" približne rovnako. Ja si však elektrický bicykel zatiaľ nekúpim, športovanie si viem užívať bicyklom klasickým. Hoci sa pri jazde možno viac unavím, určite sú to "zdravo spálené kalórie". 😉 (D. Dírer)

      S e-bajkom som bol veľmi spokojný, páčilo sa mi to. Doma rozmýšľame o kúpe nejakého e-bajku. (V. Buschbacher)

      S bicyklom som bol spokojný, fungoval pekne týždeň aj bez nabíjačky. Jediná vec, ktorá mi vadila bola reťaz, ktorá často padala. (M. Gromnica)

      Moje skúsenosti s e-bajkom od Ružomberkom bajkom boli nadmieru pozitívne. Keďže bývam na kopci, tak mi výrazne uľahčil cestu zo školy so školským ruksakom a telesnou v druhom. Prišiel som na chuť ceste do školy na bicykli. Ďakujem OZ, že takto propaguje ekologickejšiu dopravu po meste. (T. Lakoštík)

       

    • Trestné právo v praxi
     • Trestné právo v praxi

     •      Časť študentov SPS tretieho ročníka absolvovalo 16. 11. 2022 exkurziu na Okresnom súde v Ružomberku, kde mohli vidieť uplatnenie  Trestného zákona č. 300/2005 Z. z v praxi. Naši gymnazisti sa mali možnosť priamo zúčastniť piatich verejných zasadnutí. Pani sudkyňa JUDr. Penjaková otvorila verejné pojednávanie vo veci  podmienečného prepustenia odsúdeného z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Obsahom ďalšieho verejného zasadnutia bolo preradenie odsúdeného zo stredného stupňa stráženia na minimálny stupeň stráženia vo výkone trestu. Tretie verejné pojednávanie sa týkalo zmeny spôsobu výkonu trestu odsúdeného. Medzi pojednávaniami JUDr. Penjaková vytvorila priestor na otázky našich študentov zamerané na výkon práce sudcu, prokurátora aj zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku. Ďalšie verejné zasadnutie  sa týkalo žiadosti odsúdeného o vrátenie vodičského preukazu. Študenti SPS sa zúčastnili aj verejného zasadnutia vo veci návrhu dohody o vine a treste medzi prokurátorom, advokátom a obvineným.

           Táto exkurzia na súde patrí medzi ďalšie preventívne aktivity zamerané na trestnoprávnu zodpovednosť našich študentov. Ďakujem JUDr. Penjakovej za možnosť realizovať exkurziu na Okresnom súde v Ružomberku.

                                  Tomajková