• Zámok Schönbrunn Viedeň

      Dňa 2. 6. 2022 vyučujúce nemeckého jazyka opäť zorganizovali exkurziu do Viedne. Tentokrát sa jej zúčastnili študenti 1.A, 1.B, sexty a septimy.

      Študenti najskôr absolvovali prehliadku letného sídla Habsburgovcov - zámku Schönbrunn, v ktorom si prezreli 22 zaujímavých miestností. Potom sa poprechádzali v schönbrunských záhradách a na konci navštívili impozantnú stavbu Gloriettu, z ktorej si mohli vychutnať prekrásny výhľad na Schönbrunn a na Viedeň.

     • English Week -Turnus II.

      Od 23.5. do 27.5. sa śtudenti kvinty a druhého ročníka zúčastnili intenzívneho kurzu anglického jazyka English Week.

      Kurz bol zameraný na rozprávanie prostredníctvom zaujímavých aktivít a hier s americkým lektorom Rayom S.

      Pomocou rôznorodých výučbových techník – hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie si študenti osvojili hovorovú angličtinu a komunikačné zručnosti.

    • Stretnutie maturantov po 65 rokoch
     • Stretnutie maturantov po 65 rokoch

      Mesiace máj a jún sú už tradične časom stretnutí absolventov nášho gymnázia.

      V piatok 27. mája 2022 sme s veľkým potešením a so cťou privítali na našej škole absolventov vtedajšej Jedenásťročnej strednej školy (terajšie Gymnázium) , ktorí maturovali v roku 1957.

      Bolo to výnimočné stretnutie spolužiakov po 65 rokoch. Návštevy školy sa síce nezúčastnili všetci ohlásení MATURANTI 1957, viacerí išli zo zdravotných dôvodov priamo do blízkej reštaurácie, kde stretnutie pokračovalo, ale o to bola návšteva a stretnutie s vedením školy srdečnejšie.

    • Sára Fidesová na celoštátnom kole OĽP
     • Sára Fidesová na celoštátnom kole OĽP

      V roku 2022 sa konal 24.ročník Olympiády ľudských práv a 4. ročník Ceny prof. Miroslava Kusého. Nosnou témou súťaže bol Digitálny vek: hrozba alebo šanca pre ľudské práva? Sára Fidesová sa stala úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola 24.ročníka Olympiády ľudských práv. Blahoželáme Sára!

      Celoštátne kolo prebiehalo dištančne. Sára Fidesová prezentovala svoje názory v úvahe v anglickom jazyku. Na výber mala päť tém. Riešila aktuálne problémy v online priestore v úvahe pod názvom Since the beginning of the COVID-19 pandemic, online platforms have become increasingly important spaces of public life and discourse. How can the application of human rights to online activities ensure that online platforms are accessible for everyone and stop the spread of online misinformation and harassment? (Od začiatku pandémie COVID-19 sa online platformy stávajú čoraz dôležitejším priestorom vere

     • ZOO Schönbrunn Viedeň

      Vo štvrtok 19. 5. 2022 sa študenti sekundy, kvarty a kvinty pod vedením Mgr. Lucie Pechovej a PhDr. Kataríny Mayerovej zúčastnili exkurzie do Viedne.

      Prvá zastávka smerovala do ZOO Schönbrunn Viedeň, kde sme si pozreli rôzne druhy zvierat – videli sme ľadových medveďov, tučniakov, zebry, žirafy, slony a iné. Potom sme si vychutnali viedenskú atmosféru v schönbrunnských záhradách, ktoré v tomto období žiarili rôznymi zaujímavými farbami. Do Ružomberka sme sa vrátili síce unavení, ale na druhej strane plní nových zážitkov a dojmov. Dúfame, že si takého vydarené podujatie ešte niekedy v budúcnosti zopakujeme.

    •       Týždeň finančnej gramotnosti
     • Týždeň finančnej gramotnosti

      V dňoch 16. 5. až 20. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnil Týždeň finančnej gramotnosti. Vyučujúci občianskej náuky formou prezentácií a aplikačných zadaní posilnili finančnú gramotnosť našich študentov. Žiaci prímy až kvarty sa naučili pomocou ochranných prvkov odlíšiť pravú bankovku od falošnej, analyzovali daňovú sústavu SR. Praktickými úlohami si precvičili aj matematiku. Starší študenti, ktorí sa chystajú v lete na brigádu, zúročia svoje poznatky o výplatnej páske pri výpočte čistej mzdy zo mzdy hrubej. Aplikačné zadanie s názvom Môj osobný rozpočet pomohlo k rozvoju finančnej gramotnosti starších študentov.

     • Prednáška - Zdravá životospráva

      Dňa 18.5.2022 sa pre študentov sexty a septimy uskutočnila prednáška s významným profesorom Johnom Scharffenbergom, MD, MPH (Univerzita Loma Linda, Kalifornia).

      Pán profesor mal pripravenú zaujímavú prednášku na tému - 7 preventívnych faktorov pre zdravých Slovákov.

      Profesor sa narodil v Číne, je americký občan a pracoval v rôznych krajinách sveta. Má už 98 rokov, ale je činný, čulý a optimisticky naladený. Stále má čo povedať a sám je najlepším dôkazom toho čo učí.

     • Výsledky prijímacieho konania

      V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2022/2023.


      Uchádzači sú zoradení podľa poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie. Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium, ktoré zákonný zástupca prijatého žiaka doručí škole najneskôr do 23. mája 2022.

     • MATURANTI 2022

      Po ukončení rozlúčky sa maturanti odfotografovali so svojimi triednymi učiteľmi, aby si aj po rokoch mohli pri fotografiách zaspomínať na krásne študentské časy strávené na našej škole.

      Študentom želáme, aby na maturitných skúškach zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

     • Rozlúčka s maturantmi 2022

      V piatok 13.5.2022 sa maturanti rozlúčili so školou.

      Rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň patrí
      k nezabudnuteľným chvíľam študentského života na našej škole.

      Počas rozlúčky boli riaditeľkou školy ocenení maturanti, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky nielen v štúdiu, ale aj v reprezentácii školy v rôznych súťažiach. Študenti nižších ročníkov pripravili zaujímavý kultúrny program.

     • Banská Štiavnica

      Po pandémii opäť na exkurzii.

      5. mája 2022 sme so žiakmi sexty, septimy a kvinty navštívili "historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia" zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Naším cieľom bol rodný dom Sládkovičovej "Maríny" Márie Pišlovej, ktorý pred úplným zničením zachránili dvaja nadšenci a oživili tak príbeh lásky podobný tomu shakespearovskému...Ich originálny nápad dnes láka mnohých nielen zaľúbených, ale aj tých, ktorí si chcú svoje životné príbehy uchovať v "banke lásky". Banská Štiavnica je známa aj ťažbou kovov, najmä striebra, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. My sme sa rozhodli vstúpiť do štôlne Bartolomej, kde sa kedysi ťažilo striebro. Priestory bane sú už prispôsobené turistom, ale aj tak sme si veľmi živo vedeli predstaviť ťažkú prácu baníkov, častokrát detí a žien za minimálnu

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      Dňa 12.4.2022 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

      Kategória Z8 (trieda tercia):

      Gabriela Pagáčová 1.miesto

      Sofia Penjaková 1.miesto

    • Francúzština zábavne
     • Francúzština zábavne

      V pondelok 9. mája pri príležitosti Dňa Európy prijalo ružomberské gymnázium francúzskeho stážistu z Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici.

      V duchu motta Európskej únie „Zjednotení v rozmanitosti“ sa študenti francúzštiny zapojili do kvízu na tému Frankofónia.

      V uvoľnenej atmosfére mohli žiaci klásť otázky vo francúzštine a objavovať rôzne aspekty francúzskeho jazyka, kultúry a civilizácie.

    • Projekt Vráťme šport do škôl
     • Projekt Vráťme šport do škôl

      Naša škola sa zapojila do výzvy Vráťme šport do škôl.

      Cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej športovej infraštruktúry a zlepšenie materiálno - technického vybavenia našej školy.

      Vďaka tomu sme získali príspevok z grantového programu ŽSK na rok 2022. Škola za tieto financie zrekonštruuje miestnosť na pohybovú výchovu a doplní materiálno - technické vybavenie pre predmet telesná výchova.

    • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ
     • Linda Fidesová na celoštátnom kole OFJ

      V piatok 22.4.2022 sa v IUVENTE konalo slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku. Pozvaní boli všetci účastníci CK OFJ, medzi ktorými bola aj Linda Fidesová zo septimy.

      Podujatie otvoril svojim príhovorom generálny riaditeľ IUVENTY, ktorý ocenil veľkú snahu a úsilie súťažiacich aj počas neľahkého obdobia prípravy. Pripomenul, že hoci ocenení budú len tí s najvyšším počtom bodov, víťazmi sú všetci, lebo neváhajú venovať svoj čas a energiu ďalšiemu vzdelávaniu a práci na sebe, čo sa zaiste zúročí aj v ich ďalšom študijnom a profesijnom živote.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Pondelok 3. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Oznamy vedenia školy:

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.