• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • English week

      Počas ústnych maturitných skúšok (29.5. – 2.6.) na našej škole prebiehal populárny a obľúbený English Week s naším dlhoročným partnerom, americkým lektorom, Ray Sikorski. Zúčastnili sa ho študenti 1A, 1B a Kvinty. Netradičné hodiny anglického jazyka boli zamerané najmä na konverzáciu. Ray má vždy svedomito pripravené interaktívne cvičenia, kvízy, hry, súťaže.....na spestrenie slovnej zásoby.

    • Maturita za nami
     • Maturita za nami

      V dňoch 29.mája – 1. júna 2023 prebiehali na Gymnáziu v Ružomberku ústne maturitné skúšky.

      Ďakujeme našim maturantom za radosť z dobre vykonanej práce. Vyčarili ste skúšajúcim úsmev na tvári.

      Skúšajúcim ďakujeme za skvelú prípravu maturantov, za ich profesionálny prístup, porozumenie a ľudskosť, predsedom maturitných komisií za vytvorenie príjemnej a podporujúcej atmosféry.

     • Prednášky o kyberšikane

      V dňoch 9.5., 30.5., 31. 5. sa uskutočnili prednášky na tému Kyberšikana, na ktorých sa zúčastnili žiaci 1.A, 1.B, Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty. Prednášky viedla Mgr. Linda Zuzáková, ktorá pracuje pre Nosko Centrum v Ružomberku.

      Hovorila najmä o prevencii a kládla dôraz na:

      1. Opatrnosť, čo zverejňujeme na internete.

     • Zaujímame sa o regionálne dejiny

      a preto radi navštevujeme naše Liptovské múzeum v Ružomberku. V mesiacoch apríl a máj sme doň dokonca zavítali viackrát.

      Najprv sme na seminári z dejepisu absolvovali program O pokladoch z Likavy a nie len o nich, počas ktorého sme sa od pána historika PhDr. Karola Dzuriaka dozvedeli veľa cenných a zaujímavých informácii nielen o samotných pokladoch vystavených v expozícii, ale aj o historických postavách, mestách a iných historických súvislostiach s nimi spojených. Svoju pozornosť a sústredenosť si mohli naši tretiaci otestovať pri vypracovávaní otázok. Obstáli na 1*

     • Prezentácia STU FCHPT

      18.5.2023 Doc. Ing. Elena Graczová, PhD. priblížila študentom tretích ročníkov a septimy možnosť ďalšieho štúdia. Predstavila Ústav chemického a enviromentálneho inžinierstva, ktorý pripravuje špičkových expertov. FCHPT STU je najlepšie hodnotenou fakultou v kategórii technických vysokých škôl v rebríčku vydávaného Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou. K tomuto výsledku prispieva odbornosť a skúsenosť pedagógov, moderné vybavenie učební a laboratórií, vysoký počet pridelených výskumných grantov a intenzívna spolupráca s priemyslom a zahraničnými univerzitami. Naši študenti dostali možnosť prihlásiť sa na 15. ročník Letnej školy chemického a enviromentálneho inžinierstva.

     • Exkurzia Viedeň

      V utorok 16. 5. 2023 sa študenti prímy, sekundy, tercie, kvarty a kvinty pod vedením Mgr. Lucie Pechovej a PhDr. Kataríny Mayerovej zúčastnili exkurzie do Viedne.

      Naša prvá zastávka viedla k Hundertwasserovmu domu – k jednému z najznámejších diel architekta, maliara a sochára Friedernsreiche Hundertwassera.

     • Netradičné hodiny angličtiny

      Dňa 23.5. sa v triedach sekundy, tercie, kvarty, kvinty a sexty konali netradičné hodiny anglického jazyka s americkým lektorom a jeho tímom. „Hodina Angličtiny Inak“ ako ju nazvali bola zameraná na rôzne aktivity, riešili netradičné situácie. Študenti sa mohli pýtať lektorov otázky ohľadom angličtiny, cestovania, školy..... Mladí lektori v závere hodiny odprezentovali anglický tábor pre študentov od 13 do 17 rokov, ktorý sa tento rok bude konať v Podliesku, v Slovenskom raji.

     • Netradičná hodina chémie

      Vďaka zapojeniu do projektu Erasmus+ má škola k dispozícii súpravy Viscolor. Viscolor je malé prenosné laboratórium na rýchlu analýzu vzoriek vody. 10. a 11. mája sa tak vyučovanie chémie mohlo zmeniť na výchovno-vzdelávací proces priamo v teréne. Študenti septimy, oktávy a tretích ročníkov analyzovali vzorky pitnej a dažďovej vody, vody z potokov a priehrady v Hrabove. Jednoduchými skúmavkovými reakciami porovnali v jednotlivých vzorkách pH, tvrdosť, prítomnosť dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov a amónnych katiónov. Použité indikátory umožnili získať a porovnať výsledky priamo na mieste. Hodnoty skúmaných látok vo všetkých vzorkách boli nižšie, ako sú povolené maximálne hodnoty pre pitnú vodu. Tvrdosť vody sa vo všetkých vzorkách pohybovala medzi 14 – 26 nemeckých stupňov, čo zodpovedá tvrdej vode. Zistené hodnoty pH boli v intervale 7 – 8. Mierne zvýšená hodnota pH nie je závadou kv

    • Testovanie 9 2023
     • Testovanie 9 2023

      Dňa 22.3.2023 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ a kvarty osemročných gymnázií z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovania v našej škole sa zúčastnilo 17 žiakov kvarty v riadnom termíne. V oboch predmetoch mohli žiaci dosiahnuť maximálny počet 30 bodov.

      Priemerný počet bodov školy:

     • Kurz ochrany života a zdravia

      V dňoch 3. - 5. mája 2023 sa naši študenti 3. ročníka a septimy zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz absolvovali v krásnom vysokohorskom prostredí Jasná v Demänovskej doline. Ubytovaní sme boli v hoteli Liptov - je to posledný hotel, ktorý ešte neprešiel do rúk developerov a dýcha svojou históriou.

    • Objavujeme krásy Žiliny
     • Objavujeme krásy Žiliny

      Tento krásny slnečný májový utorok bol ako stvorený na poznávaciu exkurziu do nášho krajského mesta. Naši tretiaci a septimáni spoznávali počas historickej hry s QR kódmi historické srdce Žiliny - Mariánske námestie i priľahlé uličky a obdivovali mnohé typické meštianske domy ako aj secesné i funkcionalistické stavby.

    • Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády
     • Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády

      Martin Blaško, študent 4. B. triedy, si vďaka svojím úspechom v školskom a krajskom kole vybojoval pozvánku na celoslovenské finále Ekonomickej olympiády. Z 10120 študentov sa prebojoval do 50-ky najlepších študentov z celého Slovenska. Finále Ekonomickej olympiády sa konalo 4. 5. 2023 v hoteli Devín v Bratislave. Organizátorom 6. ročníka bol INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Martin Blaško na celoslovenskom finále riešil test zameraný na aktuálne ekonomické problémy. Musel analyzovať, hľadať argumenty na témy dopytu, zvyšovania cien či vypočítať zisk aj cashflow firmy. Náš študent Martin je vďaka účasti na celoslovenskom kole Ekonomickej olympiáde prijatý na Ekonomickú univerzitu v Bratislave aj na Univerzitu Komenského na odbor manažment. Môže si vybrať. Pre Martina bola táto súťaž dobrou skúsenosťou. Porovnal si svoje vedomosti s inými študentami. Nahral podcast ku

    • Naša prvá chill out zóna!
     • Naša prvá chill out zóna!

      V utorok 2. mája sme v rámci projektu DiGiHUB sprístupnili v priestoroch našej školy prvú oddychovú zónu pre študentov, tzv. chillout zónu.

      Je to miesto, kde sa môžu študenti stretávať, vyhľadávať aktuálne informácie, nabíjať mobily alebo počúvať hudbu, a to všetko takmer v domácom prostredí.

      Na to, aby nám všetkým chill out zóna slúžila čo najdlhšie, je potrebné v nej rešpektovať určité pravidlá, ktoré sformulovali tvorcovia a realizátori myšlienky chill out zóny.

    • Babská jazda
     • Babská jazda

      Dňa 27.4. 2023 sme si urobili babskú jazdu – vlastne dve. Naše dievčatá z rôznych tried vo veku od 15 r. sa zúčastnili podujatia Girl’s day. Je to deň, kedy IT firmy a IT univerzitné odbory už po 10-krát otvorili svoje brány študentkám stredných škôl, aby im ukázali aký je svet IT pestrý a atraktívny aj pre ne.

     • Deň Zeme - ohrozenie pôdy

      22.4. je celosvetovo slávený Deň Zeme a na škole sme si ho pripomenuli prezentáciou o dôležitosti pôdy. Jedným z najväčších ohrození planéty je strata úrodnej pôdy a biodiverzity fauny a flóry, ktorá je na pôdu naviazaná. Intenzívne poľnohospodárstvo a rozširovanie ľudskej činnosti odkrýva veľké územia, ktoré potom podliehajú erózii.

      Cieľom pokusu bolo ukázať, akú dôležitú funkciu plnia rastliny pri spevňovaní a zvlhčovaní pôdy. V troch nádobách sme mali pripravené – pôdu prekrytú rastlinami, pôdu prekrytú kôrou a slamou a pôdu bez zakrytia, takú ako je možné vidieť na poliach po oraní. Následne sme do nádob liali veľké množstvo vody a sledovali vsakovanie a následné vytekanie prebytkovej vody.

    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      Dňa 12.4.2023 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

      Študenti našej školy si mohli zmerať sily v Matematickej olympiáde so žiakmi ostatných škôl okresu Ružomberok.

      Veľmi nás tešia výsledky, ktoré dosiahli naši najlepší:

      Kategória Z6 (trieda príma) :

      Natália Němcová 1.miesto

      Úspešnými riešiteľmi boli aj

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      Dňa 3. apríla 2023 sa konalo krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Po úspešnom okresnom kole reprezentovali našu školu traja študenti. Bianka Baloghová zo sekundy, Sofia Penjaková z kvarty a Richard Juhás zo sexty. Ústrednou témou Dejepisnej olympiády v školskom roku 2022/2023 pre kategórie C,D a E bola veda a technika. Súťažiaci si preverili vedomosti aj v teste zo slovenských aj svetových dejín. Richard Juhás na krajskom kole obhajoval svoju prácu pod názvom Športovanie a telovýchovné hnutia v Ružomberku. O 1 bod Rišovi unikol postup na celoslovenské kolo.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Utorok 6. 6. 2023
  • Prijímacie skúšky 2023/2024 

   https://gymrk.edupage.org/a/vysledky 

  • Sledujte nás :

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 15925635