• ĎAKUJEME ZA PODPORU
    • Bližšie info v časti "DiGi HUB"
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Okresné kolo v basketbale študentov

      Dňa 27.2.2023 sa v športovej hale T-18 odohralo okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili 4 stredné školy a hralo sa systémom každý s každým. Naši chlapci po bojovných a kvalitných výkonoch vyhrali všetky tri zápasy a zaslúžene postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 23.3.2023 v Ružomberku.

    • Život v stredoveku a novoveku na Liptove
     • Život v stredoveku a novoveku na Liptove

      Dňa 16. 01. 2023 študenti sekundy navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku. Absolvovali vzdelávací program v expozícii Feudalizmus na tému Život v stredoveku a novoveku na Liptove. Pútavým výkladom od pani Mgr. Druskovej si osvojili poznatky o živote v stredoveku a novoveku v Ružomberku a okolí. Spestrením výkladu bola expozícia hmotných historických prameňov z obdobia feudalizmu. Osobitnú pozornosť študenti venovali stredovekým hradom a to: hradu Liptov, hradu Likava a hradu Hrádok. Dozvedeli sa o vzniku prvých miest na Liptove, mestských privilégiách aj o baníckych tradíciách na Liptove. Súčasťou komentovanej prehliadky bolo rozprávanie obohatené krátkymi povesťami o hradoch. Exkurzia v Liptovskom múzeu mala interaktívny charakter. Na záver študenti sekundy vypĺňali vedomostný kvíz, v ktorom si mohli preveriť nadobudnuté vedomosti. Každý študent si odniesol "malého sprievodcu ex

    • Konzultačné popoludnie
     • Konzultačné popoludnie

      Dňa 12. januára 2023 (štvrtok) v čase od 14.30 do 16.30 hod. sa uskutoční konzultačné popoludnie pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov našej školy.

      Počas neho môžete konzultovať s triednymi učiteľmi a s jednotlivými vyučujúcimi priebežné študijné výsledky, správanie a dochádzku svojich detí v prvom polroku školského roka 2022/2023.

     • Štúdium v USA

      Dňa 22.12.2022 sa uskutočnila prednáška s pánom Peťom Gajdošom ohľadom ročného štúdia v USA na nasledujúci školský rok 2023/2024. Študenti najmä prvého, druhého ročníka, kvinty a sexty budú mať možnosť prihlásiť sa o štipendium GBE Foundation. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej prezentácii. V prípade otázok kontaktujte svojho učiteľa anglického jazyka.

    • PYTAGORIÁDA
     • PYTAGORIÁDA

      Dňa 8.12.2022 sa 48 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola matematickej Pytagoriády .

      Žiaci riešili zaujímavé úlohy, ktoré preverili ich matematické schopnosti.

      Súťažné kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút.

      Každý správny a úplný výsledok úlohy je hodnotený jedným bodom.

      V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené 1 bodom.

    • Tretie miesto pre Simonu Koreňovú
     • Tretie miesto pre Simonu Koreňovú

      V pondelok 12. 12. 2022 reprezentovala Simona Koreňová, študentka oktávy, našu školu na Medzigeneračnom šachovom turnaji pre žiakov stredných škôl a seniorov z Centier sociálnych služieb zo Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž organizovala Sekcia pre mládež ŽSK. Šachový turnaj sa konal v priestoroch Centra voľného času v Žiline. Simona si vybojovala pekné tretie miesto v kategórii mládež. Dokázala konkurovať 24 súťažiacim. Hralo sa na 7 kôl. Naša študentka mala možnosť porovnať svoje šachové zručnosti so seniormi ale aj so svojimi rovesníkmi. Blahoželáme Simona!

     • Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

      7. 12. 2022 navštívila trieda 2. B Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Expozícia sa nachádza v historických priestoroch prvého stoličného domu na Námestí osloboditeľov.

      Naša prehliadka začala v pivničných priestoroch Mikulášskej mučiarne, kde sú vystavené dokumenty, týkajúce sa súdu nad legendárnym slovenským zbojníkom Jurajom Jánošíkom, ktorý sa odohral 16. a 17. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. Vystavené sú tu aj dobové kresby mučenia a mučiace nástroje, ktoré navodzujú atmosféru doby, keď súčasťou súdnych procesov bolo mučenie. Medzi nástrojmi vyniká dereš, ktorý si vyskúšali aj naši študenti, ale aj škripec, španielska čižma, palečnica a kliešte na vytrhávanie jazyka.

     • Prerušenie školského vyučovania

      Vedenie Gymnázia, Š. Moyzesa 21, Ružomberok,

      Vám týmto oznamuje, že v súlade s Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č.15/2005 a s odporúčaním RÚVZ v Liptovskom Mikuláši a po dohode so zriaďovateľom školy, Žilinským samosprávnym krajom, na základe zvýšeného výskytu chrípky a akútnych respiračných ochorení u žiakov, sa v Gymnáziu v Ružomberku

    • Návšteva Liptovského múzea v Ružomberku
     • Návšteva Liptovského múzea v Ružomberku

      Vedeli ste, že naše múzeum v Ružomberku tento rok oslávilo okrúhle 110. narodeniny? Alebo že aj vy môžete rozšíriť muzeálnu zbierku exponátov o nejaký vzácny exemplár?

      Toto bola len časť z množstva zaujímavých informácií, ktoré sme sa dozvedeli v piatok 9.12.2022, keď sme s maturantkami z dejepisu, i keď v trošku chorobou preriedenej zostave, navštívili Liptovské múzeum v Ružomberku. V rámci vzdelávacieho programu Múzeum ako ho nepoznáme sme sa s ním oboznámili bližšie, dozvedeli sme sa, čo je jeho úlohou a čo všetko zahŕňa práca v ňom.

    • Zacvičte si s Mikulášom
     • Zacvičte si s Mikulášom

      V dňoch 5.12. a 6.12.2022 sa v priestoroch nášho gymnázia konal XI. ročník podujatia
      s názvom ,,Zacvičte si s Mikulášom“. Táto úspešná akcia je už každoročne zaradená aj do
      Ružomberského adventného kalendára a robí dobré meno nielen našej škole ale aj mestu
      Ružomberok. Po dvojročnej pauze spôsobenej Covidom bol o akciu veľmi veľký záujem.

     • Exkurzia do predvianočnej Viedne

      V dňoch 24. 11. 2022 a 1. 12. 2022 sa študenti z viacerých tried osemročného a štvorročného gymnázia pod vedením PhDr. Kataríny Mayerovej a Mgr. Lucie Pechovej zúčastnili exkurzie do predvianočnej Viedne.

      Počas exkurzie žiaci absolvovali prechádzku po historickom centre Viedne. Mali možnosť vidieť Štátnu operu, Dóm svätého Štefana, Kostol Sv. Petra a stĺp Najväčšej Trojice (Morový stĺp). Postupne prešli k Hofburgu, kde si študenti mohli prezrieť vykopávky z rímskych čias. V rámci prehliadky študenti navštívili Umeleckohistorické múzeum. Cestou na vianočné trhy videli Rakúsky parlament a radnicu. Atmosféru vianočných trhov zosilnilo osvetlenie vianočného stromčeka a vianočná výzdoba hlavného mesta Rakúska.

     • 15. ročník Dejepisnej olympiády

      Dňa 2. 12. sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 14 študentov našej školy. Súťažiaci absolvovali písomný test z preberaných učív aj z doplnkových okruhov. Svoje vedomosti ukázali žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty. Napriek náročným testom sa 12 študentov stalo úspešnými riešiteľmi a boli ocenení diplomom. Postupujúcim prajeme veľa úspechov v okresnom kole Dejepisnej olympiády.

      V kategórii F (príma)
      1. miesto: Tomáš Gurega
      2. miesto: Sára Odleváková

     • Školské kolo OĽP

      Nosnou témou 25. ročníka Olympiády ľudských práv a 5. ročníka Ceny prof. M. Kusého je Zápas za mier, demokraciu a ľudské práva pokračuje. Tieto slová odzneli aj dňa 5. 12. 2022, kedy sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž začala písomným testom. Študentky si preverili svoje vedomosti z práva a politológie. V ústnom kole súťaže využili svoje argumentačné schopnosti. S využitím kritického myslenia analyzovali simulované zadania z reálneho života. K prvému miestu v školskom kole Olympiády ľudských práv blahoželáme Natálii Kurcinovej z oktávy. Úspešnou súťažiacou, ktorá skončila na druhom mieste bola Lola Hudeková z III. A triedy. Olympiáda ľudských práv v školskom roku 2022/2023 pokračuje krajským a celoslovenským kolom.

  • Partneri

   • {#1508} 2
   • eTwinning
   • Plán obnovy
  • Zvonenia

   Piatok 3. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Oznamy vedenia školy:

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.